66089_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
66089
Sterk økning i olje- og gassinvesteringene
statistikk
2012-03-01T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk økning i olje- og gassinvesteringene

De endelige investeringene til olje- og gassvirksomheten - inkludert rørtransport - utgjorde 146,3 milliarder kroner i 2011. Det er en økning på hele 20,9 milliarder fra 2010. For 2012 har selskapene justert anslagene opp til rekordhøye 186 milliarder kroner.

Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2009-2012. Milliarder kroner

Tallet for 2012 er 1,5 milliarder kroner høyere enn det ble anslått i forrige kvartal.

Endelige investeringer i 2011

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2011 er 16,6 prosent høyere enn i 2010. Økningen i 2011 kom innenfor investeringsområdene feltutbygging, felt i drift og leting. Landvirksomhet og rørtransport viste isteden en nedgang. De endelige investeringene for 2011 ble 6,3 milliarder kroner lavere enn det som var anslått i forrige kvartal.

Etter at olje- og gassinvesteringene nådde 135,8 milliarder kroner i 2009, falt investeringene i 2010 for første gang siden 2002. Hovedårsaken til dette var at prosjekter ble utsatt som følge av fallet i oljeprisen i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Endelige tall for 2011 og anslag for 2012 indikerer at trenden fra før 2010, med økende nominelle investeringer, nå fortsetter. Det høye aktivitetsnivået har sammenheng med at stigende og mer stabiliserte oljepriser gjennom 2010 og 2011 har utløst en rekke prosjekter på samme tid som det foregår høy oppgraderingsaktivitet på mange eldre felt på norsk sokkel.

52 påbegynte letebrønner

Investeringsutgiftene til letevirksomheten endte i 2011 på 27,4 milliarder kroner. Det er en økning på 1,9 milliarder kroner fra året før. De endelige leteinvesteringene ble 1,8 milliarder lavere enn anslått i 4. kvartal 2011.

Det ble påbegynt 52 letebrønner i 2011, syv flere enn i 2010. Av fjorårets brønner var 36 undersøkelsesbrønner og 16 avgrensningsbrønner. Høsten 2010 gjorde oljeselskapet Lundin et oljefunn på feltet Avaldsnes i Nordsjøen. Borede avgrensningsbrønner fra dette funnet førte til at ressursanslagene for Avaldsnes økte betraktelig gjennom 2011. Statoils undersøkelsesbrønn på nabolisensen (Aldous Major South) avdekket videre at det er forbindelse mellom Avaldsnes og Aldous Major South. Det ble da klart at dette oljefunnet er et av de største som er gjort på norsk sokkel. Funnet har senere fått navnet Johan Sverdrup. I 2011 ble det også gjort to store funn i Barentshavet, gassfeltet Norvarg og oljefeltet Skrugard. I tillegg ble det gjort en rekke mindre funn. Ressursene fra alle disse funnene ble av Oljedirektoratet samlet estimert til om lag 400 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). 2011 er det første året siden 1997 hvor ressursene som er funnet overstiger årsproduksjonen.

Mest investeringer til felt

Investeringene til feltutbygging i 2011 utgjorde 37,5 milliarder kroner. Dette er 7,1 milliarder mer enn de endelige utbyggingsinvesteringene i 2010. De største utbyggingsinvesteringene i 2011 ble gjort på feltene Skarv, Goliat og Gudrun.

For felt i drift endte investeringene i 2011 på rekordhøye 75,5 milliarder kroner. Det representerer en økning på hele 13,3 milliarder kroner sammenlignet med året før. Det var spesielt feltene Ekofisk, Troll og Åsgard som skilte seg ut med et høyt investeringsnivå i 2011.

Investeringene til landvirksomhet og rørtransport utgjorde henholdsvis 5,4 og 0,5 milliarder kroner i 2011.

Økende aktivitet gjennom året

Investeringene tok seg kraftig opp gjennom 2011. Mens de påløpte investeringene i 1. og 2. kvartal utgjorde 32 og 34,6 milliarder kroner, økte investeringene i 3. og 4. kvartal til henholdsvis 38,9 og 40,7 milliarder kroner.

Oppjustert anslag for 2012

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2012 - inkludert rørtransport - blir nå anslått til rekordhøye 186 milliarder kroner. Det er 1,5 milliarder kroner mer enn oppgitt i forrige kvartal og hele 44,9 milliarder mer enn tilsvarende tall for 2011. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift og letevirksomheten som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for i fjor. Tallene for landvirksomhet og rørtransport viser derimot en nedgang.

Investeringene til letevirksomheten i 2012 er nå anslått til 29,5 milliarder kroner. Det er 2,9 milliarder lavere enn oppgitt i forrige kvartal, og 1,1 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2011.

Investeringer til feltutbygging blir nå anslått til 53,1 milliarder kroner i 2012. Det er 2,1 milliarder kroner høyere enn anslått i 4. kvartal. Økningen har sammenheng med at det nye utbyggingsprosjektet, Jette, er kommet med i tellingen dette kvartalet. Anslaget er hele 24,2 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 1. kvartal samme år. Hovedårsaken til at det forventes langt høyere utbyggingsinvesteringer i år enn i fjor er at de mange nye prosjektene som ble godkjent av myndighetene i løpet av 2011 vil ha langt høyere investeringer i år enn i fjor. Det gjelder særlig for prosjektene Eldfisk II, Ekofisk Sør, Valemon og Hyme. I tillegg forventes Goliat og Gudrun å nå sin investeringstopp i år. Normal investeringsprofil for utbygginger på sokkelen er at investeringsnivået er relativt beskjedent i oppstartåret, men at det gjerne når toppen det andre eller tredje utbyggingsåret.

Mange felt trenger ny infrastruktur

Investeringene til felt i drift i 2012 anslås å være hele 98,2 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner mer enn anslått i 4. kvartal 2011, og 20,8 milliarder mer enn tilsvarende anslag gitt for 2011 i 1. kvartal samme år. Mange av de store feltene på norsk sokkel har vært i drift lenge. Det blir derfor investert betydelige summer i ny infrastruktur på disse feltene, blant annet må gamle plattformer erstattes med nye. De gjenværende petroleumsressursene i de eldre feltene blir stadig mer utfordrende å utvinne. Det investeres derfor mye i prosjekter som har som målsetning å øke utvinningen i eksisterende produksjonsbrønner. Produksjonsnedgang på eksisterende felt har gitt ledig produksjons- og transportkapasitet på en del av disse feltene. Mye penger investeres derfor for å optimalisere driften av slike felt ved å knytte utvinningen av geografisk nære funn til felt som allerede er i virksomhet. I 2012 kommer de største investeringene i felt i drift, trolig på feltene Troll, Ekofisk, Gullfaks og Oseberg.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene i 2012 nå anslått å være henholdsvis 4,8 og 0,4 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av februar.

Tabeller: