54245_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
54245
Investeringsanslagene fortsetter å øke
statistikk
2011-12-01T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsanslagene fortsetter å øke

Anslagene for investeringer til olje- og gassvirksomheten er på hele 184,6 milliarder kroner for 2012 - 12,6 milliarder mer enn anslaget gitt i forrige kvartal. Økningen kommer hovedsakelig innenfor felt i drift og feltutbygging. Anslaget for 2011 justeres opp til 152,6 milliarder kroner.

Anslaget for 2011 er 19,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2010, gitt i 4. kvartal 2010. Det oppgitte tallet for 2012 er 33,8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2011, gitt i 4. kvartal 2010. Dette indikerer at nedgangen i investeringsnivået i 2010 snur til sterk oppgang i både 2011 og 2012.

Rekordhøyt anslag

Målt i løpende priser er investeringsanslaget for 2012 det høyeste som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til felt i drift og feltutbygging som øker mest, sammenlignet med tilsvarende tall for inneværende år. Anslagene for leting øker moderat, mens investeringstallene for landvirksomhet og rørtransport indikerer en nedgang for disse områdene neste år.

Kombinasjonen av vedvarende høy oljepris og mange modne felt på norsk sokkel, danner bakteppet for det høye investeringsnivået som forventes neste år. Det foregår, og planlegges, utbygging av en rekke nye felt, og selskapene har omfattende boreplaner innenfor både produksjon og leting. På mange felter er også produksjonen fallende, og mange av innretningene er gamle. Dette nødvendiggjør oppgraderinger i stor skala. Slitt og foreldet infrastruktur byttes ut, og ny realkapital og teknologi implementeres - dette gjøres hovedsakelig for å øke utvinningsgraden i feltene. De siste årene er det også gjort en rekke små, og noen mellomstore, funn i nærheten av produserende felt. Mange av disse tilleggsressursene blir nå bygd ut i høyt tempo, både for å utnytte høy oljepris og ledig produksjonskapasitet i felt med fallende produksjon.

Kan gi kapasitetsproblemer

Den høye aktiviteten som planlegges til neste år kan føre til kapasitetsproblemer i leverandørleddene, og dermed til et kostnadspress i næringen. Dette vil isolert sett kunne gi høyere påløpte kostnader. Men kapasitetsproblemer og økte kostnader kan også føre til lavere aktivitetsnivå enn planlagt ved at prosjekter utsettes, eller legges bort basert på lønnsomhetsbetraktninger. Dette vil bidra i retning av lavere påløpte kostnader. Nettoeffekten av dette er likevel usikker.

Investeringene til letevirksomheten er nå oppgitt til 32,4 milliarder kroner i 2012. Dette er på linje med anslaget gitt i forrige kvartal, og 0,9 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2011, gitt i 4. kvartal 2010. De svært oppløftende funnene gjort i år, særlig på Avaldsnes/Aldous Major i Nordsjøen, men også på Skrugard og Norvang i Barentshavet, bidrar til tiltakende investeringsvilje innenfor letevirksomheten. Knapphet på mobile rigger på norsk sokkel og sterk etterspørsel etter de samme riggene også til produksjonsboring, setter begrensninger på leteplanene. Det er grunn til å tro at leteanslaget ville vært enda høyere med bedre riggtilgang.

Omfattende feltinvesteringer

Investeringer til feltutbygging blir anslått til 51 milliarder kroner i 2012. Dette er 4,3 milliarder høyere enn anslått i 3. kvartal. Delvis skyldes økningen at to nye feltutbygginger er kommet med i tellingen i 4. kvartal. Brynhild og Atla ble nylig godkjent av myndighetene. I tillegg gjenstår det større investeringer enn tidligere antatt på noen utbyggingsprosjekter som nærmer seg driftsfasen. Sammenlignet med anslaget for 2011, gitt i 4. kvartal 2010, er anslaget for 2012 hele 18,1 milliarder høyere. Store utbyggingsprosjekter som Goliat, Gudrun og Ekofisk Sør vil etter planen nå sin investeringstopp til neste år. I tillegg vil det være omfattende investeringer på Eldfisk II, Skarv og Valemon. I 2012 er det også ventet at det kommer flere prosjekter som isolert sett vil bidra til å øke utbyggingsinvesteringene utover det som ligger i tellingen nå. Dette gjelder blant annet Luno/Draupne og Hild.

De oppgitte investeringene for felt i drift er på 96,4 milliarder kroner i 2012, opp med 7,5 milliarder fra forrige kvartal. Noe av økningen skyldes at to undervannsutbygginger tilknyttet felt i drift er kommet med i anslaget dette kvartalet. Anslaget er 15,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 4. kvartal 2010. Produksjonsboring står for det meste av økningen. Høy oljepris over lang tid utløser flere boreprosjekter, da det er denne type investeringer som raskest resulterer i produksjon, og dermed inntekter. I 2012 er det spesielt feltene Troll, Ekofisk, Gullfaks og Oseberg som skiller seg ut med høyt investeringsnivå.

Investeringene til landvirksomhet og rørtransport blir nå anslått til henholdsvis 4,4 og 0,4 milliarder kroner i 2012.

Oppjustert anslag for 2011

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 152,6 milliarder kroner for 2011. Dette er 0,9 milliarder kroner høyere enn oppgitt i forrige kvartal, og 19,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2010. Både anslagene for investeringene til letevirksomhet, feltutbygging og felt i drift øker sammenlignet med tilsvarende anslag for i fjor. Tallene for landvirksomhet og rørtransport viser derimot en nedgang.

Høy investeringsaktivitet i 3. kvartal

Mens de påløpte investeringene i 1. - og 2. kvartal i år utgjorde henholdsvis 32 og 34,6 milliarder kroner, økte investeringene i 3. kvartal til 38,9 milliarder kroner. De påløpte investeringene i årets første tre kvartaler utgjør dermed 105,5 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2011 forutsetter investeringer på hele 47,1 milliarder kroner i 4. kvartal.

Leteinvesteringene blir nå anslått til 29,2 milliarder kroner i 2011. Dette er 0,6 milliarder kroner mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, og 1,9 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2010.

Investeringene til feltutbygging oppgis nå til 39,7 milliarder kroner i 2011, opp 1,1 milliarder fra forrige kvartal. Dette er 4,7 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2010 i 4. kvartal 2010. Det er på feltene Skarv, Goliat og Gudrun det er størst utbyggingsaktivitet i år.

Investeringene til felt i drift er anslått til 77,2 milliarder kroner. Dette er 0,2 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal, men hele 14 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2010. Det er Ekofisk, Troll og Valhall som skiller seg ut med høyest investeringsnivå innenfor felt i drift i år.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 6,1 og 0,4 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.

Tabeller: