8798_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
8798
Lavere olje- og gassinvesteringer i 1999
statistikk
2000-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer1. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere olje- og gassinvesteringer i 1999

Totale investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport ble 69,0 milliarder kroner i 1999. Dette er en nedgang på 10,2 milliarder sammenlignet med 1998. Nedgangen skyldes først og fremst lavere investeringer til feltutbygging.

Investeringer til feltutbygging i 1999 ble 35,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på hele 10,0 milliarder sammenlignet med 1998. Nedgangen skyldes at det har blitt igangsatt få utbyggingsprosjekter i de senere år. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til tallet for feltutbygging da vi ikke har fått innrapportert tall fra Snorre 2-utbyggingen ved dette kvartalet. Vi har derfor lagt til grunn anslaget fra forrige kvartal for Snorre 2.

Anslag for 2000

Anslaget for de samlede investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport for 2000 innhentet i 1. kvartal 2000 er på 49,5 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 1,0 milliard kroner fra anslaget for 2000 gitt i forrige kvartal, men hele 12,6 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 1999 gitt i 1. kvartal 1999. Nedjusteringen fra 1999 skyldes i hovedsak lavere investeringer til feltutbygging.

Anslaget for investeringer til feltutbygging i 2000 er nå på 23,2 milliarder kroner. Dette er en nedgang på hele 9,1 milliarder kroner sammenlignet med det tilsvarende anslaget for 1999 innhentet i 1. kvartal 1999. Likevel er dette en oppjustering på 1,9 milliarder sammenlignet med anslaget for 2000 innhentet i forrige kvartal. Oppjusteringen fra forrige kvartal skyldes delvis at de nye utbyggingsprosjektene Grane og Ringhorn nå er inkludert i tellingen. Også her har vi lagt til grunn anslag for Snorre 2 fra forrige kvartal, slik at det er noe usikkerhet knyttet til dette tallet.

Investeringer til letevirksomhet er for 2000 nå anslått til 5,6 milliarder kroner. Dette er 0,4 milliard kroner høyere enn tilsvarende anslag for 1999. Økningen er sannsynligvis et resultat av at oljeprisen nå er på et vesentlig høyere nivå enn for et år siden. Anslaget for 2000 på 5,6 milliarder kroner er derimot nedjustert med 1,5 milliarder i forhold til anslaget fra forrige kvartal, som følge av at boring av syv brønner er fjernet fra selskapenes budsjetter for 2000.

Investeringsanslaget til felt i drift for 2000 er nå 19,1 milliarder kroner. Dette er 2,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 1999 og 0,4 milliard høyere enn anslaget for 2000 innhentet i forrige kvartal.

Lavere forventede investeringer i Statpipe- og Åsgard-terminalen fører til at investeringsanslaget for landvirksomhet i 2000 ble redusert med 2,3 milliarder kroner fra tilsvarende anslag for 1999 til 0,9 milliard i 2000. For rørtransport er også investeringsanslaget for 2000 kraftig redusert med 4,0 milliarder kroner i forhold til tilsvarende anslag for 1999, og ventes å bli på 0,6 milliard. Ferdigstillelsen av Europipe II og lavere forventede investeringer mellom Åsgard og Kårstø er årsaken til dette.

Endelige tall for 1999

Totale investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport ble i 1999 på 69,0 milliarder kroner. Investeringer til felt i drift økte, mens investeringer til feltutbygging, letevirksomhet, landvirksomhet og rørtransport gikk ned.

Investeringer til felt i drift i 1999 ble på rekordhøye 19,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,5 milliarder fra 1998. Økningen skyldtes økte investeringer i eksisterende felt, men de nye feltene som Gullfakssatellitter fase I, Visund, Åsgard, Varg, Troll C, Oseberg Øst og Balder bidro også til økningen.

Leteinvesteringene var i fjor på 5,0 milliarder kroner. Dette var en nedgang på hele 2,6 milliarder fra 1998. Vi må tilbake til 1995 for å finne et lavere nivå på leteinvesteringene. Den lave oljeprisen ved årsskiftet 1998/1999 var en hovedårsak til den lave leteaktiviteten i 1999.

Investeringer til landvirksomhet i 1999 ble på 4,3 milliarder kroner. Dette er 1,4 milliarder lavere enn i 1998. Det endelige tallet for rørtransport for 1999 ble på 4,7 milliarder kroner, en nedgang på 3,7 milliarder fra 1998. Dette kom av lavere investeringer i Europipe II og rørledningen mellom Åsgard og Kårstø i 1999 enn i 1998.

Tabeller: