65476_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitetaar/aar
65476
Stor oppgang i driftsresultatet for kraftselskapa
statistikk
2012-03-29T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitetaar, Elektrisitet, årstal, elektrisitetsproduksjon, straumforbruk, vasskraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, straumprisar, kraftselskap, kraftstasjonar, e-verk, resultatrekneskap, driftsrekneskap, sysselsette, ledningsnett, transformatorar, import, eksportEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitet, årstal2010

Statistikken publiseres fra desember 2015 sammen med Elektrisitet.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor oppgang i driftsresultatet for kraftselskapa

Driftsresultatet for kraftselskapa blei 37,7 milliardar kroner i 2010, ein auke på 29 prosent i høve til året før. Dette kan ein sjå i samanheng med høgare elektrisitetsprisar i 2010, som meir enn vog opp for lågare produksjon.

Nøkkeltal for kraftsektoren, etter type verk. 2010. Prosent

Resultatrekneskap for føretak i kraftsektoren, 1998-kroner. Millionar kroner

I likskap med tidlegare år hadde produksjonsverka det høgaste driftsresultatet på 27,5 milliardar kroner. Nettselskapa oppnådde eit driftsresultat på 6,6 milliardar kroner, medan driftsresultatet for resterande verk var 3,6 milliardar kroner.

Årsoverskotet i kraftsektoren blei 21,8 milliardar kroner i 2010. Dette er ein auke på 26 prosent i høve til året før. Årsoverskot er driftsresultat tillagt finansresultat, avsetning til skatt og netto ekstraordinære kostnader.

Oppgang i bruttoinvesteringane

Bruttoinvesteringane for kraftselskapa gjekk opp frå 10,9 milliardar i 2009 til 11,8 milliardar kroner i 2010. Bruttoinvesteringar er innkjøp minus sal av varige driftsmiddel. Samla blei det investert for 4,2 milliardar, 4,8 milliardar og 2,8 milliardar kroner i høvesvis kraftstasjonar, nett og andre driftsmiddel. Bruttoinvesteringar i vasskraftstasjonar var 3 495 millionar kroner, medan bruttoinvesteringar i varmekraft- og vindkraftverk var høvesvis 122 og 633 millionar kroner. Det vart investert i sentral-, regional- og distribusjonsnett for høvesvis 779 millionar, 972 millionar og 3 026 millionar kroner i 2010.

Innkjøp av varige driftsmiddel. 1998-kroner. Millionar kroner

Auke i straumforbruket

Frå 2009 til 2010 var det ein auke i det totale nettoforbruket av straum på 7 prosent, og forbruket blei 120,6 TWh. Forbruket i tenesteyting og hushald gjekk opp med høvesvis 1,3 TWh og 3,1 TWh. Oppgangen kan sjåast i samanheng med kaldare ver i 2010. Straumforbruket i kraftintensiv industri auka med 2,1 TWh.

Oppgang i elektrisitetsprisane for hushald

Den totale straumrekninga for hushald er sett saman av kraftpris, nettleige og offentlege avgifter (elavgift og meirverdiavgift). Den totale prisen eit hushald måtte betale for kraft, nettleige og elavgift gjekk opp frå 71,5 øre/kWh i 2009 til 87,4 øre/kWh i 2010, eksklusive meirverdiavgift. Kraftprisen, nettleige og elavgift til hushald var høvesvis 49 øre/kWh, 27,7 øre/kWh og 10,7 øre/kWh i 2010.

Høgast straumproduksjon i Nordland

Produksjonen av elektrisk kraft var 123,6 TWh i 2010, ein nedgang på 6 prosent i høve til året før. Produksjonsbidraget frå varmekraft var 5,6 TWh, medan vindkraft stod for om lag 0,9 TWh. Blant fylka vart det produsert mest elektrisitet i Nordland i 2010. Straumproduksjonen i dette fylket utgjorde 13 prosent av den totale kraftproduksjon.

Noreg eksporterte 7,1 TWh i 2010, medan det ble importert 14,7 TWh. Dette ga ein netto import på 7,6 TWh.

Tabeller: