Kraftmarkedet

To rapporter om strømforbruk og -prissetting

Publisert:

Endringer i prisene på den nordiske kraftbørsen slår gjennom til forbrukere i løpet av 2-3 måneder. Kraftsystemet er mest utsatt for belastninger på kalde ukedager mellom klokken 8 og 10 om morgenen.

Det viser to rapporter av Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen som omhandler strømforbruk og prissetting i alminnelig forsyning.

Kraftbørsen og sluttpriser

Den ene rapporten analyserer i hvilken grad kraftleverandørene tar hensyn til prisene på kraftbørsen (engrosprisene) i fastsettelsen av prisene de til tilbyr sine kunder, og hvor lang tid det tar fra endringer i engrosprisene slår over i endrede priser til sluttbrukerne.

Et flertall av kundene er knyttet til spotprisen gjennom standard spotpriskontrakter, hvor sluttbrukerprisene er direkte tilknyttet den gjennomsnittlig månedsspotprisen. Spesielt er kunder i de tjenesteytende næringene tilknyttet en eller annen form for spotpriskontrakt. Ved utgangen av 2007 gjaldt dette rundt 80 prosent.. For husholdninger og mindre industri er ca 40 prosent knyttet direkte til spotpris. Resten av husholdningssektoren er eksponert for spotprisen gjennom standard variabelpriskontrakter.

Relativt lik prispolitikk

Analysene viser at de fleste kraftleverandørene har en relativt lik prispolitikk i fastsettelsen av standard variabelpris- og fastpriskontrakter ved endringer i engrosprisene. Kraftleverandørene har imidlertid også et ønske om at prisene ikke skal svinge for mye over tid for å unngå å miste markedsandeler. Derfor legger de større vekt på sluttbrukerprisen i forrige periode enn på prisene på kraftbørsen i inneværende periode. I løpet av 2-3 måneder vil imidlertid mesteparten av endringer i engrosprisen ha slått gjennom til de fleste kundene. Hvor fort dette går avhenger av kontraktstype.

Det betyr at de fleste kunder er eksponert for tilnærmet hele endringen i engrosprisen i løpet av noen få uker.

Forskerne konkluderer med at de norske engros- og sluttbrukermarkedene er relativt godt integrert på mellomlang sikt.

Variasjoner i forbruket over tid

Den andre rapporten fokuserer på kortsiktige variasjoner i strømforbruk over tid for ulike kundegrupper i alminnelig forsyning, bestående av husholdningskunder og næringskunder innen primær-, sekundær- og tertiærnæringene.

Analysene viser at strømforbruket varierer relativt mye over døgnet, mellom ukedager og helger, og det er store sesongsvingninger over året. Forbruket når et toppunkt i alle sektorer på kalde vintermorgener mellom klokken 8 og 10.

Primærnæringen annerledes

Forbruksmønsteret over døgnet i sekundær- og tertiærnæringene er relativt likt, ved at forbruket om natten er lavt, for så å stige når virksomheten starter opp på morgenen. I begge disse sektorene er det markert skille mellom forbruket på ukedager og i helgene. Primærnæringene skiller seg imidlertid ut fra de andre næringskundegruppene ved at de bruker relativt mye strøm om natten, mens forbruket går ned midt på dagen. Innen primærnæringene er det også liten forskjell i forbruk mellom helger og ukedager.

Analysen viser at forbruket til husholdningene og kundene i primærnæringene er svært følsomt overfor endringer i utetemperatur, men også forbruket til andre næringskunder ser ut til å avhenge av utetemperatur.

Rapportene er utarbeidet på oppdrag fra Statnett, NVE og Olje- og energidepartementet.

Les rapportene Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? og Kortsiktige variasjoner i strømforbruket i alminnelig forsyning

Kontakt