Statistikk mot år 2000: 1982-1983

Skivebom eller innertier?

Publisert:

5. mars 1982 oppnevnte regjeringen det såkalte Tempoutvalget. Utvalget skulle vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Tempoutvalget, som ble ledet av Hermod Skånland, overrakte sin innstilling til Olje- og energidepartementet 20.april 1983. I utvalgets innstilling gjøres det et forsøk på å beregne inntektene fra petroleumsvirksomheten frem til 2010. For å beregne dette ble det lagt til grunn ulike anslag for oljepris og oljeproduksjon.

Oljeprisen

I 1982 var oljeprisen (Brent Blend) på rundt 34 dollar per fat. Med dette som utgangspunkt la Tempoutvalget frem fire ulike prisbaner frem til 2010. Bane én forutsatte en realprisnedgang på 2 prosent per år frem til 1990 og deretter en utflating. Dette ville gitt en oljepris i 1998 på 35 dollar per fat. Bane to forutsatte uendret realpris i hele perioden. Bane tre forutsatte uendret realpris frem til 1985, og deretter en realprisøkning på 2 prosent per år. Bane fire forutsatte en realprisøkning på 3 prosent per år. En oppstilling av hvordan oljeprisen ville vært i 1990 og 1998 under de ulike forutsetningene er gitt under.

Gjennomsnittsprisen for Brent Blend var i 1998 på 12,93 dollar per fat. Tempoutvalgets anslag var derfor, vurdert i ettertid, svært optimistiske. Selv det mest pessimistiske anslaget var nesten tre ganger høyere enn den faktiske oljeprisen i 1998.

Produksjonen

Samlet produksjon av råolje og naturgass var i 1982 på om lag 50 millioner tonn oljeekvivalenter (toe). For å anslå produksjonsutviklingen av råolje og naturgass tok Tempoutvalget igjen utgangspunkt i fire forskjellige baner.

Figur: Produksjon av råolje og naturgass. Millioner tonn oljeekvivalenter (toe)

I 1990 var Norges samlede produksjon av råolje og naturgass på 109,7 millioner toe, mens den i 1998 var på 212,6 millioner toe. Sammenligner vi de faktiske tallene for 1998 med Tempoutvalgets anslag for 2000, ser vi at det faktiske produksjonsnivået er mer enn dobbelt så høyt som Tempoutvalgets høyeste anslag på 90 millioner toe. Vi ser av figuren over at allerede i 1990 begynte produksjonen av råolje og naturgass å nærme seg Tempoutvalgets høyeste produksjonsanslag for 2010.

Verdien av produksjonen

Tempoutvalget sier ikke hvor stor produksjonsverdien i 2000 vil bli. De har heller ikke splittet opp produksjonen i naturgass og råolje. I 1998 utgjorde produksjonen av råolje rundt 80 prosent av Norges samlede petroleumsproduksjon. Legger vi denne andelen til Tempoutvalgets produksjonsanslag, vil en kombinasjon av Tempoutvalgets fire prisbaner og fire produksjonsbaner gi 16 mulige produksjonsverdier av råoljen i 2000. En samlet oppstilling av disse er gitt under. Ved utregningene er det lagt til grunn en dollarkurs på 7,80 kroner.

Figur: Produksjonsverdi i 2000 (kun råolje). Milliarder kroner

Av figuren ser vi at Tempoutvalgets beregninger av produksjonsverdien ville ligge i området 83-375 milliarder kroner. Fjerner vi de to ytterpunktene, bane A og bane D, ser vi at tallene for produksjonsverdi ligger mellom 107-250 milliarder kroner. Bruttoproduksjonsverdien for råolje i 1998 var på rundt 107 milliarder kroner, mens den i 1997 var på om lag 165 milliarder kroner. Dermed har Tempoutvalget truffet ganske bra på sine beregninger av produksjonsverdien av råolje, selv om forutsetningene de har lagt til grunn ikke har slått til.

Nøkkeltall. Olje- og gassutvinning
 
  År
  1982 1990 1998
 
Sysselsetting 8 304 14 760 16 1831
Eksportandel. Prosent 47,2 41,8 38,8
Andel av BNP. Prosent 15,4 14,4 9,8
Norsk råoljes andel av verdensmarkedet. Prosent 1,0 2,6 4,2
Oljepris. Spotpris på Brent Blend. Dollar per fat 33,9 24,0 12,9
Produksjon av råolje. 1 000 tonn 24 573 81 884 150 006
Produksjon av naturgass. Millioner Sm3 25 400 27 829 48 146
       
Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten. Milliarder 1999-kroner      
Betalte skatter og avgifter 60,3 31,8 28,0
SDØE - 18,4 42,4
 
1 Gjelder 1997.

Kontakt