Rapporter 2007/07

Dokumentasjon og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen SHE

Simulering av husholdningenes elektrisitetsforbruk

Vi har utviklet en mikroøkonometrisk simuleringsmodell vi har kalt SHE (Simulering av Husholdningenes Elektrisitetsetterspørsel), basert på et utvalg av om lag 3500 husholdninger fra Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser. Formålet med denne rapporten er å dokumentere SHE-modellen, samt illustrere hvordan modellen kan anvendes til å svare på ulike spørsmål. I SHE-modellen er det mulig å simulere enkelthusholdningers elektrisitetsforbruk, for eksempel for å beskrive hvilke faktorer som er av betydning for husholdningenes elektrisitetsforbruk, eller analysere fordelingseffekter av ulike politikktiltak. Modellen kan også brukes til å beregne samlet etterspørsel og etterspørselsrespons for heterogene husholdninger aggregert på en teoretisk konsistent måte.

Prosjektstøtte: Norges forskningsråd (SAMSTEMT 2, Renergi), NVE, OED og Enova SF.

Om publikasjonen

Tittel

Simulering av husholdningenes elektrisitetsforbruk. Dokumentasjon og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen SHE

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Bodil Merethe Larsen, Runa Nesbakken

Serie og -nummer

Rapporter 2007/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Energi

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7138-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt