Notater 2012/66

Dokumentasjon 1970-2012

Særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk

Dette notatet inneholder en oversikt over særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk i Norge i perioden 1970 til 2012. Notatet er en del av prosjektet ”Husholdningenes respons på energi- og miljøpolitiske tiltak” ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling. Forskningsprosjektet analyser ulike energi- og miljøpolitiske tiltak og hvilke atferdseffekter disse utløser hos husholdningene. Særavgiftene har lenge vært en sentral komponent i norsk energi- og klimapolitikk.

Dette notatet inneholder en oversikt over særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk i Norge i perioden 1970 til 2012. Særavgiftene er presentert etter hvilket objekt de pålegges (istedet for å beskrive avgiftsordningene hver for seg). Videre er de kategoriserte i tre grupper; avgifter på stasjonært energiforbruk, avgifter på mobile formål knyttet til eierskap og bruksavhengige avgifter på mobile formål. Kapittel 2 samler avgiftene i den første kategorien. Her omtales særavgifter som pålegges husholdningens stasjonære energiforbruk, slik som oppvarming av bolig. Kapittel 3 omtaler de ulike avgiftene som pålegges eieren av kjøretøyer, og hvor disse avgiftene er uavhengige av hvor mye transportmiddelet brukes. I kapittel 4 vises historikk over bruksavhengige avgifter på mobile formål, som omfatter avgiftene på drivstoff.

Notatet har som formål å være et oppslagsverk til bruk i fremtidige analyser av særavgiftenes atferdseffekter hos norske husholdninger. Det er da først og fremst i prosjektet Husholdningenes respons på energi- og miljøpolitiske tiltak , finansiert av Norges forskningsråd I prosjektet kommer man ikke bare til å se på særavgiftene separat men også hvordan ulike energi- og miljøpolitiske instrumenter virker sammen. Dette er en av begrunnelsene for den inndelingen av særavgiftene som er gjort i notatet.

Husholdningenes energiforbruk bidrar til en betydelig andel av klimagassutslippene og en reduksjon av husholdningenes energiforbruk er derfor en viktig målsetning i klimapolitikken. En rekke politikkinstrumenter er blitt iverkatt for å flytte husholdningens energiforbruk bort fra fossilt brensel til fornybar energi, og øke energieffektiviteten i norske hjem. For å sikre effektiviteten av nåværende og fremtidige politiske tiltak, og minimere uønskede atferdseffekter, vil informasjon fra analyser av hvordan en kombinasjon av virkemidler endrer husholdningens tilpasning være av stor betydning.

Prosjektstøtte: Arbeidet med dette notatet er finansiert innenfor Norges forskningsråds Renergi-program (prosjektet ”Household response to multiple environmental policy instruments”). Under arbeidet har vi også vært assosiert med forskningssenteret CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy. CREE er finansiert av Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk. Dokumentasjon 1970-2012

Ansvarlige

Sandra Wessman, Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen

Serie og -nummer

Notater 2012/66

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8504-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8503-5

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt