Rapporter 2010/08

Hvilke næringer leverer?

Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomheten gir normalt en langt høyere avkastning av produksjonsfaktorene, enn det som settes inn i annen virksomhet. Forskjellen mellom kapitalavkastningen i petroleumsnæringen og normal kapitalavkastning kan kalles petroleumssrente. Denne danner utgangspunktet for de betydelige oljeinntektene som tilføres staten. Bruken av disse inntektene og mulighetene de har skapt til å føre en aktiv motkonjunkturpolitikk, er viktig for vår materielle velstand. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har imidlertid også gitt meget viktige impulser til norsk økonomi. Ved starten av den norske oljealderen for 40 år siden var dette av liten betydning, men en bevisst næringspolitikk for å bygge opp norske bedrifter kompetanse sammen med sterk vekst i denne etterspørselen har endret på dette.

I 2008 tilsvarte den samlede ressursbruken i petroleumsvirksomheten 17 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge (BNP F-N). Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten gjelder mer enn investeringer. Kjøp av varer og tjenester til den løpende driften – produktinnsatsen1 – har i de senere år utgjort et nesten like stort beløp som investeringene. Også de direkte lønnskostnadene i petroleumsvirksomheten har kommet opp på et høyt nivå. For å kunne si noe om betydningen for norsk økonomi av aktiviteten i petroleumsnæringen er det derfor åpenbart ikke nok å fokusere på petroleumsinvesteringene.

Leveransene til petroleumsvirksomheten kommer fra mange deler av norsk næringsliv. Det er slett ikke bare i det vi primært tenker på som leverandørnæringene at aktiviteten påvirkes av etterspørselen fra petroleumsvirksomheten. Når vi tar hensyn til de indirekte leveransene i form av produktinnsats, ser vi at dette gjelder de aller fleste næringer i økonomien. I 2006 ble 27 prosent av petroleumsvirksomhetens produktinnsats levert direkte fra industrien, og det tilsvarende tallet for investeringer var 20 prosent. For å gjennomføre disse leveransene brukte industrien store mengder produktinnsats fra andre næringer, i tillegg til import. Korrigert for dette – utgjorde leveransene fra industrien bare 12 prosent av produktinnsatsen, og 11 prosent v investeringer. Fastlandsbaserte tjenestenæringer leverte 27 prosent av investeringene og 32 prosent av produktinnsatsen når vi korrigerer for indirekte leveranser.

Importandelen knyttet til petroleumsnæringens investeringer er noe redusert i forhold til nivået mot slutten av 1900-tallet, og klart redusert i forhold til nivået i de 15 første årene med norsk petroleumsproduksjon. Vi finner at 42 prosent av petroleumsinvesteringene i 2006 var importert, når vi tar med de indirekte leveransene. For produktinnsats var importen en del lavere. Det innebærer isolert sett at etterspørselen fra petroleumsvirksomheten er blitt viktigere for aktivitetsnivået i norsk økonomi.

Samlet sett virker etterspørselen fra petroleumsvirksomheten også gjennom andre kanaler enn gjennom leveransene av produktinnsats og investeringsvarer. En økning i disse leveransene øker realkapitalbehovet i ulike næringer og derigjennom investeringsetterspørselen. Videre øker husholdningenes inntekter gjennom økt lønn, økt sysselsetting og redusert arbeidsledighet. Dette innebærer at også husholdningens etterspørsel påvirkes. På den annen side virker alt dette også i retning av at den kostnadsmessige konkurranseevnen svekkes. Dermed reduseres norsk eksport, mens importandelene øker som følge av etterspørselen fra petroleumsvirksomheten.

1 Nasjonalregnskapsbegrep som gjelder anvendte (ikke innkjøpte) varer og tjenester som inngår i produksjonsprosessen og som ikke kan brukes gjentatte ganger. Dette kan være energi som brukes opp, varer som omdannes (råolje som raffineres til bensin), halvfabrikata (skrog som del av en båt) og vedlikehold av realkapital. Avgrensningen av vedlikehold i forhold til investeringer er i prinsippet knyttet til om kapitalobjektets levetid øker med mindre enn ett år, da er det produktinnsats. Avgrensning i forhold til sysselsetting er om arbeidskraften er innleid (produktinnsats) eller ansatt direkte i aktuell bedrift (sysselsetting).

Om publikasjonen

Tittel

Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten. Hvilke næringer leverer?

Ansvarlige

Torbjørn Eika, Eivind Tveter, Joakim Prestmo

Serie og -nummer

Rapporter 2010/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7788-7

ISBN (trykt)

978-82-537-7787-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt