Rapporter 2012/29

Norskehavet, Jan Mayen og Barentshavet

Ringvirkninger av petroleumsaktivitet i nordområder

Virkningene av petroleumsaktivitet i henholdsvis i det nordøstlige Norskehavet, Barentshavet sørøst og rundt Jan Mayen vil neppe bli veldig store i en nasjonal sammenheng, men er heller ikke ubetydelige. Virkningene som beregnes er effektene av at det blir aktivitet i det aktuelle området, i forhold til en situasjon hvor denne aktiviteten ikke settes i gang. Dette kan betraktes som en studie av hvordan norsk økonomi påvirkes av en beslutning om å sette i gang med leting som etterfølges av en utbygging av de økonomisk drivverdige funnene. Finanspolitikken er forutsatt uendret. Det er dermed ikke tatt hensyn til hvordan de ulike scenarioene vil påvirke pensjonsfondet og dermed rammene for oljepengebruk som følger av handlingsregelen.

Virkningene vi studerer er den direkte sysselsettingen i utvinningsnæringen en kan vente, og ringvirkninger av etterspørselen i form av investeringsvarer og produktinnsats. Usikkerheten belyses ved at det for hvert område beregnes virkningene av at det finnes henholdsvis relativt mye og relativt lite petroleum, som innebærer et relativt høy eller relativt lavt aktivitetsnivå.

Virkningen på økonomien er klart størst i utbyggingsfasen, fordi etterspørselen knyttet til både leting og drift er langt mer beskjeden. Virkningene i driftsfasen dempes blant annet av at den kostnadsmessige konkurranseevnen er svekket. I scenarioer med beskjeden etterspørsel og aktivitet i utvinningsaktivitet kan sysselsettingen i perioder sågar bli lavere enn uten den aktuelle petroleumsaktiviteten.

I de to scenarioene med lavt og høyt nivå på petroleumsaktiviteten i det nordøstlige Norskehavet, øker den samlede årlige sysselsettingen i Norge på det meste med henholdsvis 3 000 og 10 000 personer i forhold til referansebanen. I gjennomsnitt for perioden 2014-2045 er økningen 800 personer med et lavt aktivitetsnivå og 2 300 personer med høyt aktivitetsnivå. BNP utenom utvinning vil i perioden 2014-2045 i gjennomsnitt øke med henholdsvis 1,5 og 4,3 milliarder 2009-kroner årlig i de to alternativene.

Scenarioene for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst gir en økning i samlet sysselsetting med mellom 2 500 og 4 800 personer på det meste. Som gjennomsnitt i perioden 2017-2045 er økningen 500 personer med et lavt aktivitetsnivå og 1 200 personer med høyt aktivitetsnivå.

I de to scenarioene med lavt og høyt nivå på petroleumsaktiviteten rundt Jan Mayen, øker den samlede årlige sysselsettingen i Norge på det meste med henholdsvis 2 000 og 3 800 personer. I gjennomsnitt for perioden 2017-2041 med lavt aktivitetsnivå er økningen 500 personer. Med et høyt aktivitetsnivå er det lagt til grunn en litt lenger produksjonsperiode og den gjennomsnittlige økningen i perioden 2017-2045 er beregnet til 1 000 personer.

Om publikasjonen

Tittel

Ringvirkninger av petroleumsaktivitet i nordområder. Norskehavet, Jan Mayen og Barentshavet

Ansvarlige

Torbjørn Eika, Joakim Prestmo, Ådne Cappelen

Serie og -nummer

Rapporter 2012/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet

Emne

Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8516-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8515-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt