Rekordstore investeringer i kraftnæringen

Publisert:

Det ble investert i kraftnæringen for 25,8 milliarder kroner i 2016. Dette er 16 prosent mer enn i året før, og det høyeste nivået som er registrert noensinne.

 

De store investeringene kan blant annet ses i sammenheng med oppgradering av kraftnettet og utbygging av nye vindparker. Det ble investert i kraftnettet for 12,9 milliarder i 2016, mens investeringene i vannkraftstasjoner var 4,8 milliarder og investeringene i varme- og vindkraftverk var henholdsvis 0,4 og 2,4 milliarder, viser statistikken Elektrisitet.

Figur1. Innkjøp av varige driftsmidler

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produksjonsanlegg 6854 6570 7964 8671 10677 12251 12255 13272 12926 11433 9510 8053 7274 7477 7417 6625 4323 2902 3386 3109 1821 1768 1755 1974 1402 1738 1833 1105 1593 1771 2553 2209 4639 4338 7406 7140 4255 5195 6805 7897 7046 5578 5900 8177
Sentralnett 2306 2953 3260 4095 4201 4672 4486 4003 3988 3595 2896 2878 2769 2521 2624 2233 1383 1434 984 427 2252 1198 542 270 362 368 587 356 346 460 706 1226 448 1545 1446 1595 1406 853 2012 2636 4767 4189 4246 4890
Regional- og distribusjonsnett 2497 2698 3083 3129 3459 3664 3618 3812 3617 3857 4322 4492 4229 4964 5006 5051 4532 3830 3402 3192 2975 3111 3180 3260 3291 2947 2745 2861 2644 2820 2776 2773 2872 2631 3466 4219 4741 4521 4960 5684 5529 6588 7873 7542

Rekordstor kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 149 TWh i 2016, en økning på 3,1 prosent fra 2015 og det høyeste nivået som er registrert i noe år. Den store vannkraftproduksjonen i 2016 kan ses i sammenheng med at vannstanden i norske magasiner lå på et historisk høyt nivå ved inngangen til året.

I tillegg bidrar investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft.

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,3 og 1,4 prosent av samlet produksjon, mens andelen fra vannkraft var 96,3 prosent. I 2016 var Hordaland det fylket som hadde høyest produksjon av elektrisitet.

Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 13,6 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland og Sogn og Fjordane (henholdsvis 11,8 og 11,4 prosent i 2016).

Norge eksporterte 22,2 TWh i 2016, mens det ble importert 5,7 TWh. Det ga en nettoeksport av kraft på 16,5 TWh.

Oppgang i strømforbruket

Fra 2015 til 2016 var det en økning i totalt nettoforbruk av strøm på 2,8 prosent, og forbruket endte på 123,4 TWh i 2016. Husholdninger og jordbruk stod for om lag én tredjedel av det totale strømforbruket. Andre næringer med stor andel er kraftintensiv industri (30 prosent) og tjenesteyting (rundt 20 prosent).

Stor oppgang i driftsresultatet

Driftsresultatet for foretak i kraftnæringen ble 29,6 milliarder kroner i 2016, en økning på hele 34 prosent fra året før. Dette kan ses i sammenheng med markant høyere elektrisitetspriser i 2016. Gjennomsnittsprisen i elspotmarkedet gikk opp 30 prosent fra 2015 til 2016.

Produksjonsverkene hadde et driftsresultat på 19,7 milliarder i 2016, nettselskapene oppnådde et driftsresultat på 5,1 milliarder, mens driftsresultatet for resterende verk var 4,8 milliarder. Årsoverskuddet i kraftnæringen ble 16,5 milliarder i 2016. Dette er en oppgang på 39 prosent sammenlignet med 2015.

Figur 2. Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Driftsinntekter 69631 81813 80897 101223 90641 83100 85193 72474 89019 91450 106807 94306 102588 135363 113287 145724 128784 167939 140759 117292 126962 113114 104104 119507
Driftskostnader 55528 68504 65507 85962 75634 68164 70900 57050 65997 67511 82781 69547 72368 99405 83518 105842 96226 127037 108073 89037 96443 86102 81923 90924
Driftsresultat 14103 13309 15389 15261 15007 14936 14292 15423 23022 23939 24026 24759 30220 35958 29770 39882 32558 40902 32686 28255 30519 27012 22180 28583