Notater 2014/10

Kvalitetsutredning 2013

Produksjonsindeksen for industrien

Produksjonsindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PII) er en av SSBs mest sentrale konjunkturindikatorer og en viktig kilde for beregning av kvartalsvis utvikling i bruttonasjonalproduktet (BNP).

Våren 2013 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom nasjonalregnskap og seksjon for industri og FoU statistikk for å utrede kvaliteten på produksjonsindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PII). Utredningen er et ledd i en pågående kvalitetssikring av input til kvartalsvis og endelig årlig nasjonalregnskap (hhv. KNR og NR). PII er en viktig konjunkturindikator og brukes til å lage tall for industrien i KNR. Bakgrunnen for å sette fokus på PII var en observert inkonsistens mellom foreløpige og endelige årstall for industrien i nasjonalregnskapet, hvor PII er input på kvartalsbasis (og hvor sum fire kvartal er foreløpige årstall) og strukturstatistikk fra seksjon for industri og FoU er input i endelige årstall. Det er flere kilder til avvik mellom foreløpige og endelige tall, blant annet prisstatistikk og deflateringsmetode i nasjonalregnskapet, og disse vil bli utredet i egne prosjekt.

Mandatet pekte på viktige utfordringer knyttet til å fange opp konjunkturutviklingen i en stadig mer globalisert verden. Utredningen har avdekket et behov for økt fokus på nettopp dette, et behov for økt fokus på konsistenssjekk av PII og årlig strukturstatistikk, samt enkelte utfordringer knyttet til det eksisterende beregningsopplegget.

Rapporten dokumenterer det nåværende beregningsopplegget for PII og hvordan PII brukes i KNR, og gjennomgår temaene globalisering av produksjonsprosessen, sammensetning av vare- og tjenesteproduksjon og produktivitetskorrigering av beregninger basert på timeverksopplysninger.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjonsindeksen for industrien. Kvalitetsutredning 2013

Ansvarlige

Anel Finci, Roger Hammersland, Kornelie Korsnes, Øyvind Naustal, Joaquin Rodriguez

Serie og -nummer

Notater 2014/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8878-4

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt