Produksjonsindeks. Årsgjennomsnitt, etter næring og varetype. Kalenderjusterte serier. 2005=100

Tilbake til artikkelen

Produksjonsindeks. Årsgjennomsnitt, etter næring og varetype. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
2014 2015 2016 Årsendring i prosent
2014 / 2013 2015 / 2014 2016 / 2015
1Korrigert for at vekedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
3Vektgrunnlaget er tilverkingssverdi til faktorpris.
Utvinning, bergverk, industri og kraft 85,6 86,1 84,8 3,6 0,6 -1,5
 
Utvinning og utvinningstjenester 71,8 73,9 73,4 1,6 2,9 -0,7
Utvinning av råolje 51,0 53,8 54,9 1,0 5,5 2,0
Utvinning av naturgass 108,9 111,8 110,6 2,3 2,7 -1,1
Utvinningstjenester 173,0 152,0 129,6 0,1 -12,1 -14,7
 
Industri og bergverksdrift 124,1 119,7 113,9 3,2 -3,5 -4,8
Bergverksdrift 137,5 130,6 129,3 1,0 -5,0 -1,0
Industri 123,7 119,5 113,5 3,3 -3,4 -5,0
Nærings-, drikkevare og tob.ind. 105,0 104,9 103,8 2,5 -0,1 -1,0
Næringsmiddelindustri 110,9 111,1 109,3 2,5 0,2 -1,6
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 62,8 61,4 65,3 0,6 -2,2 6,4
Trelast- og trevareindustri 79,0 80,0 81,7 0,6 1,3 2,1
Papir- og papirvareindustri 52,6 51,0 55,1 -3,5 -3,0 8,0
Trykking, grafisk industri 85,6 78,9 73,6 -2,5 -7,8 -6,7
Oljeraff., kjemisk, farmas. Industri 103,4 109,6 119,2 -1,3 6,0 8,8
Kjemiske råvarer 112,1 116,0 107,5 2,1 3,5 -7,3
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 91,1 89,2 91,5 -4,4 -2,1 2,6
Metallindustri 81,8 75,8 78,5 3,5 -7,3 3,6
Ikke-jernholdige metaller 92,9 86,9 91,6 4,7 -6,5 5,4
Metallvareindustri 147,4 138,6 128,3 2,9 -6,0 -7,4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 139,1 136,5 126,7 5,3 -1,9 -7,2
Maskinindustri 221,2 212,5 170,8 9,9 -3,9 -19,6
Bygging av skip og oljeplattformer 214,7 177,5 162,6 6,0 -17,3 -8,4
Annen verkstedsindustri 117,7 123,9 121,8 6,6 5,3 -1,7
Maskinreparasjon og -installasjon 190,4 184,6 153,6 4,3 -3,0 -16,8
Møbelindustri og annen industri 63,3 61,6 60,4 -3,4 -2,7 -1,9
 
Kraftforsyning 104,9 106,9 110,1 5,9 1,9 3,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer 119,3 110,5 103,6 0,7 -7,4 -6,2
Investeringsvarer 194,8 183,2 159,7 7,0 -6,0 -12,8
Konsumvarer 93,6 93,5 96,5 0,6 -0,1 3,2
Varige konsumvarer 55,5 53,1 48,8 -5,9 -4,3 -8,1
Ikke-varige konsumvarer 99,6 99,9 104,1 1,3 0,3 4,2
Energivarer 70,8 73,9 74,4 1,9 4,4 0,7

Kontakt