Økonomiske analyser, 6/2001

Mot et liberalisert europeisk gassmarked

Publisert:

Det europeiske gassmarkedet står foran store omstillinger i årene som kommer. EUs gassdirektiv er den fremste konkretiseringen av en omfattende liberaliseringsprosess rettet mot produksjon og transport av gass. Splitting av salgsenheter og bedre tilgang til ulike markeder vil øke konkurransen mellom produsentene av gass til Europa. Denne analysen beskriver hovedtrekkene i en forventet endring av markedsstruktur og prisingsmekanismer i det europeiske gassmarkedet. Med dette som utgangspunkt benyttes dokumenterte kapasitets- og kostnadstall for produksjon og transport for å belyse tilbudssituasjonen i Europa fram mot 2020. Norge vil trolig bli den nest største eksportøren av gass til land i Europa i løpet av få år, og vil således ha en viktig rolle i et liberalisert marked. Avviklingen av Gassforhandlingsutvalget kan føre til prisfall på norsk gass, men tapet kan mer enn oppveies av vekst i markedsandeler. Prisutviklingen på sikt er usikker, men vil være sterkt avhengig av det samlede tilbudet av gass til Europa og kostnadene ved denne. Det er ventet at produksjon fra nye områder med høyere assosierte kostnader vil være nødvendig for å mette Europas etterspørselsvekst.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt