Lavere driftsresultat

Publisert:

Driftsresultatet for foretak i kraftnæringen ble 22,2 milliarder kroner i 2015, et fall på 16 prosent fra året før. Dette kan ses i sammenheng med markant lavere elektrisitetspriser i fjor.

 

Figur 1

Figur 1. Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen. Faste 1998-priser

Produksjonsverkene hadde det høyeste driftsresultatet på 15 milliarder. Nettselskapene oppnådde et driftsresultat på 3,8 milliarder, mens driftsresultatet for resterende verk var 3,4 milliarder. Årsoverskuddet i kraftnæringen ble 11,9 milliarder i 2015. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med 2014.

Figur 2

Figur 2. Innkjøp av varige driftsmidler. Faste 1998-priser

Høye kraftinvesteringer i 2015

Bruttoinvesteringene for kraftselskapene gikk opp med 1,5 milliarder fra 2014 til 20,7 milliarder kroner i 2015. Det ble investert i kraftnett for 11,5 milliarder i 2015. Mens bruttoinvesteringer i vannkraftstasjoner var 4,6 milliarder, var bruttoinvesteringer i varme- og vindkraftverk henholdsvis 115 og 180 millioner.

Større kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 144,5 TWh i 2015, en økning på 1,8 prosent i forhold til 2014. Mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,5 og 1,7 prosent av samlet produksjon, var andelen fra vannkraft 95,8 prosent. I 2015 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 14,0 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Sogn og Fjordane og Telemark (begge med 10,8 prosent).

Norge eksporterte 22,0 TWh i 2015, mens vi importerte 7,4 TWh. Dette ga en netto eksport på 14,6 TWh.

Oppgang i strømforbruket

Fra 2014 til 2015 var det en økning i totalt nettoforbruk av strøm på 2,6 prosent, og forbruket endte på 120,0 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Andre næringer med stor andel er kraftintensiv industri (30 prosent) og tjenesteyting (20 prosent).