Økonomiske analyser, 3/2007

Har vi en potensiell kraftkrise i Midt-Norge?

Publisert:

Kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært mye diskutert. Redsel for høye priser og rasjonering av strøm har ført til store overskrifter, engasjement fra berørte parter og krav om økt utbygging av kraft og overføringskapasitet til regionen. Denne artikkelen diskuterer hvordan dagens marked allokerer kraftressursene, og konkluderer at markedet med all sannsynlighet vil kunne håndtere eventuelle knapphetssituasjoner i regionen. I ekstreme tørrår vil imidlertid en markedsløsning kunne føre til store og langvarige forskjeller i prisene mellom Midt-Norge og resten av landet, og krav om politiske tiltak kan bli sterke. Artikkelen diskuterer også hvordan ulike tiltak kan påvirke markedets evne til å håndtere knapphetssituasjoner på kort og lang sikt.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt