Statistiske analyser 133

Utviklingen i energibruk i Norge

Fakta om energi

Her kan du blant annet lese om hvordan bruken av energi i hjemmet, industrien og trafikken har forandret seg de siste årene. Les også om produksjon, eksport og import av strøm.

Både husholdningene og industrien bruker energien mer effektivt i dag enn i 1990. Det totale energiforbruket øker imidlertid stadig, men langsommere enn tidligere. Energibruken til transport har økt med 40 prosent siden 1990. Bortsett fra til transport er elektrisitet viktigste energikilde.

Dette kommer fram i en analyse gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Mer effektiv bruk av energien innenfor mange områder har bidratt til å begrense veksten i energibruken fra 1990 fram til 2011. Industriens andel av totalt energiforbruk er redusert fra 38 prosent i 1990 til 32 prosent i 2011. Dette har sammenheng både med energieffektivisering i perioden og virkninger av finanskrisen fra 2009. Også husholdningenes energiforbruk er effektivisert, blant annet ved økende bruk av varmepumper og mer energieffektivt utstyr. Det har på den annen side skjedd en økning av energibruken innenfor transport, der oppgangen var på nesten 40 prosent fra 1990 til 2011.

Elektrisitet er det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. I husholdninger og i tjenesteytende næringer er strømandelen på om lag 77 prosent, mens den er litt over 60 prosent i industrien. Biomasse utgjør 6-7 prosent av vårt totale energiforbruk. Dette er hovedsakelig bruk av ved i husholdningene og bruk av flis og treavfall i industrien. Dessuten har det vært en økende bruk av biodrivstoff innenfor transport.

Veksten i strømforbruket har avtatt

Produksjonen av elektrisitet har siden kraftutbyggingen fikk noe omfang etter forrige århundreskifte, vært basert på vannkraft. Varme(gass)- og vindkraftproduksjonen har de siste årene økt en del, men utgjorde likevel bare 5 prosent av produksjonen i 2011, fordelt med 4 prosent varmekraft og 1 prosent vindkraft.

Det samlede forbruket av elektrisitet vokste kraftig i forrige århundre. Fra 1930-tallet og fram mot 1960 var den gjennomsnittlige årlige veksten på 5,3 prosent, og deretter hele 6,9 prosent på 1960-tallet og 4,3 prosent på 1970-tallet. På 1980- og 1990-tallet ble veksttakten kraftig dempet, til et gjennomsnitt på knapt 1,8 prosent per år. Norge er det land i verden som bruker mest elektrisitet til boligformål, med et årlig gjennomsnitt per husholdning på 16 000-18 000 kWh.

Netto eksport av elektrisitet de fleste år

Energiloven som trådte i kraft i 1991, innebar en deregulering av det norske kraftmarkedet. Etter dereguleringen har Norge hatt nettoeksport i 13 år og nettoimport i 8 år. Samlet nettoeksport i perioden 1991-2011 var 57 TWh. Ser man på perioden 1960-1990, hadde vi nettoeksport i 28 år og nettoimport i 3 år.

Mindre bruk av fossilt brensel i bygninger og industri

Det stasjonære energiforbruket, det vil si eksklusive energi brukt til transport- og råstofformål, utgjorde rundt 70 prosent av vårt totale energiforbruk i 2011. Elektrisitet er, med en andel på 70 prosent, den dominerende energivaren her. Bruk av petroleumsprodukter utgjør en stadig mindre andel, mens forbruket av elektrisitet og fjernvarme står for en økende andel.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om energi. Utviklingen i energibruk i Norge

Ansvarlige

Ann Christin Bøeng, Magne Holstad

Serie og -nummer

Statistiske analyser 133

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Energi

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8596-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8595-0

ISSN

1892-7521

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt