Økonomiske analyser, 3/2010

Betydningen for produksjon og sysselsetting i Norge

Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten

Publisert:

I 2009 utgjorde bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten 22 prosent av BNP i Norge. Denne andelen sier imidlertid lite om petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi. Vi fi nner at anslagsvis 8 prosent av den norske sysselsettingen i 2009 direkte eller indirekte kan knyttes til etterspørselen fra petroleumsnæringen. Dette utgjorde 206 000 personer. Ringvirkningene fra petroleumssektoren treff er de fl este næringene. Industrien er ikke den viktigste leverandøren; fastlandsbasert tjenesteyting er betydelig større, målt i verdiskaping.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt