Notater 2008/57

Estimering av månedlig omsetning innenfor bergverksdrift og industri

Månedsomsetningen innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning blir estimert i Omsetningsstatistikken for industrien. I dette notatet skal vi se på alternative estimatorer forestimeringen av omsetningen innen bergverksdrift og industri. (Grunnen til at vi ikke ser på olje- oggassutvinning og kraftforsyning er at datagrunnlaget for disse næringene er litt annerledes slik at demå behandles spesielt).

Til estimeringen av månedsomsetningen brukes blant annet registerbasert statistikk fra Skattedirektoratet. Det er ønskelig å gå vekk fra dette, og i stedet bare bruke data fra BoF (Bedrifts- og foretaksregisteret) i tillegg til de innsamlede utvalgsdataene. Dette blant annet fordi dataene fraSkattedirektoratet er registrert terminvis (januar/februar, mars/april, osv.) og på foretaksnivå. Dataene må derfor først fordeles ned på månedsbasis og bedriftsnivå før de kan brukes i estimeringen, og dette arbeidet er resurskrevende. (Men det er ønskelig å bruke dataene fra Skattedirektoratet somreferanse/kontroll for de estimerte omsetningstallene).

I dette notatet skal vi derfor se på alternative estimatorer som ikke bruker tall fra Skattedirektoratet.Som registergrunnlag for estimeringen har vi valgt å bruke IS (Strukturstatistikk for industri), dvs. vi bruker ikke BoF.1 BoF er det mest oppdaterte registeret med tanke på hvilke bedrifter som er med i populasjonen, men mangler viktige registervariabler for en del av bedriftene. IS gir et dekkende bildeover populasjonen slik den var to år tilbake i tid. Dvs. IS er ikke like oppdatert som BoF med hensyntil hvilke bedrifter som er med i den aktuelle populasjon, men til gjengjeld mangler ikke ISregistervariabler for noen av bedriftene. Dermed unngår vi problemet med manglende verdier når vi bruker IS.2

Vi har altså brukt IS og innsamlede opplysninger fra utvalget som datagrunnlag for estimeringen.Testing og valg av estimatorer er gjort på bakgrunn av data for 2005, og vi har endt opp med to estimatorer som ser ut til å estimere den månedlige omsetningen minst like bra som når data fra Skattedirektoratet brukes.Vi starter i kapittel 2 med en kort presentasjon av Omsetningsstatistikken, der vi blant annet ser på populasjonen, utvalget og noen av aggregeringsnivåene det skal estimeres omsetningstall for. I kapittel 3 ser vi litt på registerfeil og målefeil. I kapittel 4 presenterer vi de to alternative estimatorene for estimering av månedlig omsetning. Til slutt avslutter vi med en kort oppsummering i kapittel 5.

Om publikasjonen

Tittel

Estimering av månedlig omsetning innenfor bergverksdrift og industri

Ansvarlig

Anna-Karin Mevik

Serie og -nummer

Notater 2008/57

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Industri og bergverksdrift, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt