Rapporter 2004/03

Energibruk i norsk industri 1991-2001

Denne rapporten inneholder statistikk og analyse over energibruken i norsk industri og bergverk fra 1991 til 2001. Innledningsvis gir den også informasjon om utviklingen i energiforbruket for alle næringer og noen opplysninger om energibruken i Norge sammenlignet med andre land. Næringene er gruppert etter næringsinndelingen i nasjonalregnskapet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås årlige nasjonalregnskap sto industri og bergverk i 2001 for 24.3 prosent av den samlede produksjonen i Fastlands-Norge (eksklusiv energisektoren), 13.4 prosent av den samlede sysselsettingen og 12.1 prosent av bruttonasjonalproduktet. Til sammenligning viste energiregnskapet at industri og bergverk sto for over halvparten av den samlede energibruken i norsk næringsliv i Fastlands-Norge samme året. Produksjonsverdi og bruttonasjonalproduktet er i faste 1991-priser.

Mens det totale energiforbruket i næringslivet i Fastlands-Norge økte med 20 prosent fra 1991 til 2001, økte energibruken i industrien bare med 13.8 prosent i samme periode. Det er tjenesteytende næringer som har bidratt mest til oppgangen i den samlede energibruken. Denne sektoren inkluderer blant annet varehandel, reiseliv, bank, konsulenttjenester og transport. Selv om forbruket av energi har gått opp, har produksjon og bruttoprodukt steget enda mer. Produksjonsverdien i for Fastlands-Norge gikk opp med 49 prosent fra 1991 til 2001, mens bruttoproduktet økte med 38 prosent i samme periode. Dette har ført til at energiintensitet per milliard i produksjonsverdi har gått ned med 18.7 prosent siden 1991, mens energiintensiteten per milliard av bruttoproduktet har blitt redusert med 13.3 prosent. Tjenesteytende næringer har hatt den sterkeste økonomiske veksten. Innenfor industri og bergverk har energiintensiteten per milliard i produksjonsverdi gått ned med 16 prosent og energiintensitet i forhold til bruttoproduktet gått ned med 1.3 prosent siden 1991.

Kraftkrevende industri, som omfatter metallindustrien og produsenter av kjemiske råvarer, sto sammen med treforedlingsindustrien for 71 prosent av det samlede energiforbruket til industrien i 2001. Andre storforbrukere av energi er raffineriene, mineralsk og annen kjemisk industri. Disse næringene brukte til sammen 12.8 prosent av energien i norsk industri dette året. Elektrisk kraft er den viktigste energikilden og dekket 58.9 prosent av energibehovet til norsk industri i 2001. Gass kommer på en annenplass med 16.4 prosent av energibruken.

Rapporten inneholder i tillegg informasjon om økonomisk utvikling i ulike industrinæringer og opplysninger om industriens energiforbruk etter fylke og størrelsesgrupper. Til slutt er det et kapittel om industriens bidrag til utslipp til luft i Norge.

Denne rapporten vil også bli publisert på Statistisk sentralbyrås webside (www.ssb.no/emner/01/03/10/energi/). Hovedtall i statistikken over industriens energiforbruk ligger tilgjengelig i Statistikkbanken til SSB, under næringsvirksomhet/industri/energibruk i industrien.

Prosjektstøtte: ENOVA.

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk i norsk industri 1991-2001

Ansvarlige

Dag Spilde, Kristin Aasestad

Serie og -nummer

Rapporter 2004/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

82-537-6563-0

ISBN (trykt)

82-537-6562-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt