38480_om_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/sbolig/aar
38480_om
statistikk
2009-04-01T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Priser og prisindekser
no
true

Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)2006-2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)
Emne: Bygg, bolig og eiendom

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Salgssum er den tinglyste omsetningssummen ifølge Matrikkelen, eksklusive dokumentavgift

Ligningsverdi er den skattemessige verdien av boligen. Ligningsverdi er med i grunnlag for formuesskatt. Dersom ligningsverdien av boligen ligger over 30 prosent av markedsverdi kan ligningsverdien settes ned etter krav fra skattyter til ligningsmyndighetene. Skattyter må fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon for eiendommens markedsverdi. Denne regelen ble innført fra 2001.

Standard klassifikasjoner

Boligtype

  • frittliggende eneboliger
  • småhus (tomannsboliger, rekkehus og kjedehus)
  • blokkleiligheter
  • andre boligtyper

Geografisk sone

  • Oslo og Bærum
  • Akershus utenom Bærum
  • Stavanger, Bergen og Trondheim
  • Resten av landet

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fire soner og nasjonalt nivå. De fire sonene er:

Oslo og Bærum

Akershus utenom Bærum

Stavanger, Bergen og Trondheim

Resten av landet

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over forholdet mellom salgsverdi og ligningsverdi på boliger.

Salgsverdien viser hvor mye kjøperen må betale for boligen, mens ligningsverdien viser den skattemessige formuesverdien av boligen.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Finansdepartementet, kommuner, fylkeskommuner og media.

Sammenheng med annen statistikk

Selvangivelsesstatistikken viser ligningsverdi av boligeiendom for alle personer med et skattemessig forhold til Norge.

 

Eiendomsomsetningsstatistikken gir en løpende oversikt over tinglyste omsetninger av fast eiendom i Norge.

Boligprisindeksen gir en løpende oversikt over prisutviklingen på omsatte boliger.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter selveide boliger som er omsatt i fritt salg og tinglyst i statistikkåret. Borettslagsleiligheter er ikke inkludert. Tallmaterialet påkobles ligningsverdi.

I noen tilfeller var det ikke registrert ligningsverdi på kjøperne av bolig, og disse salgene er ikke med i statistikken. I tillegg er boliger der ligningsverdi utgjorde over 70 prosent av salgssummen fjernet. Personer som eier flere boliger fører opp sum ligningsverdi i selvangivelsen. Ved å ha en grense på 70 prosent får vi luket ut noen av disse feilene. I tillegg er noen få dyre boliger (over 10 millioner kroner i salgsverdi i statistikkåret) utelatt fra materialet.

Datakilder og utvalg

Salgssum hentes fra Grunnboka og det offentlige registeret over grunneiendommer (Matrikkelen). Her registreres alle tinglyste eiendomsomsetninger. Ligningsverdi hentes fra ligninga for forskuddspliktige.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data fra Matrikkelen overføres elektronisk til Statistisk sentralbyrå. Ligningsmaterialet innhentes på elektronisk form året etter inntektsåret.

Grunnlagsmaterialet gjennomgår en rekke maskinelle kontroller.

Det er ikke brukt noen spesiell estimeringsmetode.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikk for årene 1997 og 1999 baserte seg på en kombinasjon av spørreundersøkelse blant de som hadde kjøpt og tinglyst boliger de aktuelle årene og opplysninger fra grunneiendomsregisteret. Kun omsetninger der spørreskjema var besvart ble med i statistikken. Skjemaundersøkelsen ble avviklet i 2002 og tallene for senere år baserer seg derfor på alle omsetninger fra Matrikkelen. Antallet omsetninger i statistikken er følgelig langt høyere nå enn ved de foregående publiseringene.

For årene 1997 og 1999 er det brukt opplysninger om samboere og ektepar for å aggregere ligningsverdi der det er flere eiere. Fra og med 2004 er det brukt opplysninger om hvem som står som eiere av boligen til å aggregere ligningsverdien.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En mulig feilkilde er feilrapportering fra oppgavegiver ved ligningen. Informasjon om eiendomsomsetninger bygger hovedsakelig på data oppgitt i forbindelse med tinglysning av fast eiendom, og en regner med at dataene har stor pålitelighet. Feilklassifisering av for eksempel type eiendom og type bolig kan imidlertid forekomme.

I tilfeller der en person eier flere boliger kan ligningsverdien av flere boliger bli sett i forhold til prisen på den boligen som ble kjøpt i statistikkåret.

Det er strenge krav til registrering i forbindelse med tinglysing av fast eiendom og frafall forekommer derfor ikke. Forsinket oppdatering av registeret kan føre til at enkelte omsetninger har blitt registrert for sent til å bli med i statistikken.