258838
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/aar
258838
Flere kommunale boliger i 2015
statistikk
2016-06-23T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Helse;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Helsetjenester, Helse, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Kommunale boliger2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene i statistikkbanken ble oppdatert 28.06.2016 og det er derfor noen mindre avvik ifht. 2015 -tallene i Dagens statistikk som ble publisert 23.06.2016.

Flere kommunale boliger i 2015

Kommunene disponerte flere boliger i 2015, og andelen som søkte om kommunal bolig, ble større. 5 prosentpoeng flere flyktningehusstander var nyinnflyttet enn året før.

Kommunalt disponerte boliger. Landstall
20112012201320142015
Totalt antall kommunalt disponerte boliger96 403103 164105 144105 567107 129
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere2020212021
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere4647484848
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner-10,8-2,542,021,760,4
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig i kroner48 49246 70050 53755 08859 275
Figur 1. Utvikling i kommunalt disponerte boliger

I 2015 kunne kommunene disponere 107 129 boliger, 1 562 eller 1,5 prosent flere enn året før.

77 prosent av de kommunale boligene ble eid av kommunene selv i 2015, noe som er en liten nedgang fra nivået i 2014. Kommunene leide 12 prosent av boligene. Det var 11 710 eller 11 prosent privateide boliger med kommunal disposisjonsrett, noe figur 1 viser.

Flere søker kommunal bolig

I 2015 opplevde kommunene at det var flere søkere enn i 2014; Totalt 38 478 ønsket tildeling av kommunal bolig, noe som er en økning på nesten 3 prosent fra året før. Mange husstander får også avslag på søknad om kommunal bolig, og antall avslag må derfor sees i sammenheng med det totale antallet søknader som kommunene mottar.

På landsbasis har 11 943 husstander fått avslag på søknad om kommunal bolig i 2015, det vil si 31 prosent av alle som søkte. Det er en litt større andel enn i 2014. Det er likevel fylkesvis variasjon i fordelingen av avslagene.

Det var 101 332 utleide boliger, eller leiekontrakter, på landsbasis per 31.12. 2015. Dette er færre enn året før. Utleide boliger må alltid sees i sammenheng med det totale antallet boliger som kommunene disponerer. Utnyttelsesgraden på kommunalt disponerte boliger var dermed på nesten 95 prosent. Det innebærer at mer enn 5 prosent av de kommunale boligene ikke var bebodd når beholdningen av kommunalt disponerte boliger ble telt opp i slutten av 2015. Dette er et litt lavere nivå enn året før hvor utnyttelsesgraden lå på i overkant av 95 prosent.

Flest nye husstander får tildelt kommunal bolig

19 670 husstander fikk tildelt kommunal bolig, og av alle dem som fikk tildelt bolig, var mer enn 72 prosent husstander som var nye, eller såkalt nyinnflyttet. Dette ligger på samme nivå som i 2014. Nyinnflyttede husstander er dermed husstander som ikke tidligere har fått kommunal bolig, til forskjell fra husstander som har byttet til en annen kommunal bolig til en ny, eller som har fått forlenget husleiekontrakten i nåværende kommunal bolig.

Av de 14 191 husstandene som ble tildelt kommunal bolig for første gang i 2015, var nesten 26 prosent flyktninger, noe som er 5 prosentpoeng flere flyktningehusstander enn året før. I 2014 var nesten 21 prosent av de nyinnflyttede husstandene i kommunalt disponerte boliger flyktninger. I underkant av 9 prosent av dem som fikk bolig av kommunene i 2015, hadde psykiske lidelser, noe som var et noe lavere nivå enn året før hvor andelen var i overkant av 9 prosent.

Mer enn 6 prosent av de nyinnflyttede i kommunale boliger var rusmiddelmisbrukere, noe som er en nedgang fra året før. 5 prosent av de nyinnflyttede husstandene bestod av rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse. Ser vi på husstandene med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbruk samlet, utgjorde disse mer enn 20 prosent av alle nyinnflyttede husstander i 2015. Dette var dermed en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2014, samme reduksjon som fra 2013 til 2014.

Om lag 16 prosent av dem som for første gang flyttet inn i kommunal bolig i 2015, var i kategorien andre problemer – omtrent samme andel som før. Andelen husstander med tildelt kommunal bolig og som var uten behovsprøving lå på under 4 prosent. I 2014 var denne andelen over 4 prosent.

Det var mer enn 34 prosent av dem som flyttet inn i kommunal bolig for første gang i 2015, som hadde behov for tilrettelagt bolig. I 2014 var andelen større, 37 prosent.

Færre bor i midlertidig bolig

Midlertidige botilbud kan for eksempel være pensjonater, hospits eller campinghytter.

Det var nesten 9 prosent færre husstander som bodde i midlertidig bolig i 2015 sammenlignet med året før. Andelen husstander som bodde midlertidig i mer enn 3 måneder, gikk også ned til i underkant av 26 prosent sammenlignet med 2014 da den var mer enn 27 prosent.

Husstander som står på venteliste, har allerede fått et positivt vedtak om kommunal bolig, men venter på ledig bolig. Dette er kun «nye» husstander, de som ikke allerede bor i en kommunal bolig. Oslo hadde 504 på venteliste i 2015 – noen flere enn året før da 430 ventet på ledig bolig.

Færre får statlig bostøtte, flere får kommunal

Nedgangen i antall husstander som fikk statlig bostøtte fra Husbanken, fortsetter også i 2015 hvor 105 715 husstander fikk statlig bostøtte. Dette er en nedgang på mer enn 5 prosent fra 2014.

17 704 husstander mottok kommunal bostøtte, noe som er 18 prosent flere enn i 2014 da 14 984 fikk støtte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB