159822
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/aar
159822
Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false
Kommunene disponerer boliger som de kan leies ut til personer som har utfordringer med selv å finne egnede boliger. Det var 105 567 kommunale boliger i Norge i 2014.

Kommunale boliger2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig

Det har vært en liten økning i antall boliger som kommunene disponerer fra 2013 til 2014. Andelen flyktninger som fikk tildelt kommunal bolig økte med nesten 3 prosentpoeng.

Kommunalt disponerte boliger. Landstall
20102011201220132014
Totalt antall kommunalt disponerte boliger96 403101 670103 164105 144105 567
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere2120202120
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere4546474848
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner-30,3-10,8-2,542,021,6
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig i kroner42 15248 49246 70050 53755 075

Totalt for landet var det 105 567 kommunalt disponerte boliger i 2014, som er en liten økning på 423 boliger fra året før. Av disse var 100 633 boliger utleid per 31.12.2014. Dette er en økning av utnyttelsesgraden i boligmassen på om lag 1 prosentpoeng sammenlignet med året før. Utnyttelsesgraden på kommunalt disponerte boliger var dermed i overkant av 95 prosent i 2014. Det innebærer at mindre enn 5 prosent av de kommunale boligene ikke hadde en leiekontrakt knyttet til seg da beholdningen av kommunalt disponerte boliger ble talt opp og innrapportert til SSB i slutten av 2014.

Flere flyktninger flyttet til kommunal bolig

17 909 husstander fikk tildelt kommunal bolig i 2014, noe som ligger litt høyere enn nivået i 2013. Av dem som fikk tildelt bolig var mer enn 72 prosent nyinnflyttede husstander. Dette er færre enn i 2013, hvor de nyinnflyttede utgjorde 76 prosent av alle kommunale tildelinger. Figur 2 viser fordelingen av de nyinnflyttede i antall og fordelt på brukergrupper.

Av dem som ble tildelt kommunal bolig for første gang i 2014 var i underkant av 21 prosent flyktninger, som er en økning fra 18 prosent i 2013. I underkant av 8 prosent av de nyinnflyttede i 2014 var rusmiddelmisbrukere, noe som er en liten nedgang fra året før. 5 prosent av de nyinnflyttede var rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse. 9 prosent av de som fikk bolig av kommunen hadde psykiske lidelser i 2014, noe som også er på samme nivå som i 2013. Ser vi på gruppene med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbruk samlet, utgjorde disse i underkant av 22 prosent av de nyinnflyttede husstandene i 2014, noe som er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2013.

16 prosent av de som flyttet inn for første gang hadde andre problemer, omtrent på samme nivå som i 2013. Andelen som fikk tildelt kommunal bolig uten behovsprøving i 2014 var i overkant av 4 prosent. Det var om lag 37 prosent av de som flyttet inn for første gang i 2014 som hadde behov for tilrettelagt bolig.

Nordland har flest kommunale boliger

I 2014 var i overkant av 78 prosent av de kommunale boligene eid av kommunene selv, noe som er en liten nedgang fra året før. Kommunene leide mer enn 11 prosent av den totale boligmassen. Andelen kommunale boliger for rullestolbrukere har hatt en jevn økning over flere år, men ser ut til å ha stabilisert seg i 2014 på omtrent halvparten av boligene.

Kvalitetsindikatoren antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere har vært relativt stabilt over flere år på rundt 20, og det lå den også på i 2014. Det er imidlertid fylkesvise forskjeller på denne kvalitetsindikatoren. Nordland ligger høyest med 29 kommunalt disponerte per 1000 innbygger, mens Akershus og Rogaland ligger lavest med 14 og 16 boliger per 1000 innbygger.

Liten nedgang i antallet som søker kommunal bolig

Det var færre søkere til kommunale boliger i 2014 enn i 2013. Totalt ønsket 37 464 tildeling av kommunal bolig, noe som er en liten nedgang på 0,8 prosent fra året før. Mange får avslag på søknad om kommunal bolig og antall avslag må derfor sees i sammenheng med det totale antallet søknader som kommunene mottar.

På landsbasis fikk 11 182 husstander, eller om lag 30 prosent av de som søkte, avslag på søknad om kommunal bolig i 2014. Dette er på omtrent samme nivå som i 2013 da 37 765 husstander søkte om kommunal bolig. Det er likevel fylkesvis variasjon i fordelingen av avslagene. Fylkene som har opplevd en økning i antall avslag fra 2013 til 2014 er Østfold, Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Troms. Resten av landets fylker har hatt en reduksjon i antall avslag eller så ligger de på samme nivå som i 2013.

Flere på venteliste i Oslo

I overkant av 5 prosent av husstandene som bodde i kommunal bolig i 2014 bodde i midlertidige botilbud, noe som er samme nivå som i 2013. Andelen av husstandene som bodde midlertidig og som gjorde det i mer enn 3 måneder har gått ned fra 29 til 27 prosent fra 2013 til 2014. Midlertidige botilbud kan være for eksempel være pensjonater, hospits eller campinghytter.

Oslo hadde 430 husstander på venteliste i 2014. Det er noen flere enn året før da 355 husstander ventet på ledig bolig. Bergen hadde 445 husstander på venteliste i 2014, litt flere enn i 2013 hvor 434 ventet på bolig. Trondheim hadde færre på venteliste i 2014; 370 mot 403 husstander i 2013. Stavanger hadde også færre på venteliste i 2014; 385 husstander mot 419 i 2013.

Færre fikk statlig og kommunal bostøtte

Nedgangen i antall husstander som fikk statlig bostøtte fra Husbanken fortsetter også i 2014 hvor 111 405 fikk bostøtte. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2013. Det er ikke en betingelse å bo i kommunal bolig for å få innvilget bostøtte.

Det var i overkant av 12 prosent færre husstander som mottok kommunal bostøtte i 2014 sammenlignet med året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB