159787
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/aar
159787
Flere kommunale boliger
statistikk
2014-06-25T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false
Antallet kommunalt disponerte boliger økte fra 2012 til 2013. Det bor også flere i midlertidig bolig i 2013 enn året før, og de bor lenger i disse.

Kommunale boliger2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kommunale boliger

Fra 2012 til 2013 har det vært en økning på nesten 2 prosent i antallet boliger som kommunene disponerer. Sammenlignet med året før hadde flere av personene som flyttet i kommunal bolig for første gang i 2013, rus og/eller psykiske lidelser.

Kommunalt disponerte boliger. Landstall
20092010201120122013
Totalt antall kommunalt disponerte boliger96 403100 918101 670103 164105 144
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere2121202021
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere4345464748
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner-28,4-30,3-10,8-2,540,5
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig i kroner41 23442 15248 49246 70050 424
Figur 1. Totalt antall kommunalt disponerte boliger, etter fylke og år

Totalt var det om lag 105 000 kommunalt disponerte boliger i 2013, eller 21 kommunale boliger per 1 000 innbyggere på landsbasis. Om vi ser på den fylkesvise variasjonen i antallet kommunale boliger for året 2013, har alle fylker unntatt Oslo ligget på samme nivå som året før eller hatt en økning, slik figur 1 viser.

Flere boliger tilgjengelige for rullestolbrukere

Nesten 80 prosent av de kommunale boligene eies av kommunene i 2013, noe som ligger på samme nivå som året før. Ser vi på de to kvalitetsindikatorene som er utviklet for kommunale boliger, er det en kvalitetsforbedring både når det gjelder kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere og andelen kommunale boliger tilgjengelige med rullestol. Andelen kommunale boliger for rullestolbrukere har hatt en jevn økning gjennom flere år, og i 2013 var 48 prosent av de kommunale boligene tilgjengelige for denne gruppen. Antall kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere har vært mer stabilt over tid, det har variert mellom 20 og 21, og i 2013 var det 21 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere. Det er en del variasjon i denne kvalitetsindikatoren mellom fylkene: Nord-Trøndelag, samt Nordland og Finnmark ligger høyest med henholdsvis 27 og 28 boliger per 1 000 innbyggere, mens Akershus og Rogaland ligger lavest med respektive 14 og 16 kommunalt disponerte boliger.

Færre avslag på søknad om kommunal bolig i 2013

På landsbasis har om lag 11 500 husstander fått avslag på søknad om kommunal bolig, noe som er i overkant av 8 prosent færre avslag enn i 2012. Avslagene må sees i sammenheng med det totale antallet søknader hvert år, og i 2013 var det færre søkere, snaut 38 000 totalt, som er en nedgang på mer enn 1 prosent fra året før. Nesten 31 prosent av søkerne fikk avslag i 2013, mot 33 prosent i 2012. Dermed var det også en mindre andel som fikk avslag på sin søknad om kommunal bolig i 2013.

Utviklingen for avslag varierer fra fylke til fylke. Det er kun fem fylker som har opplevd en økning i antall avslag fra 2012 til 2013: Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Nordland og Finnmark. De samme fem fylkene opplevde på den annen side en reduksjon i antall avslag fra 2011 til 2012. Resten av landets fylker har hatt en reduksjon i antall avslag i 2013.

På landsbasis var det vel 99 000 utleide boliger , som er om lag 1 prosent økning fra 2012. Dette betyr i utgangspunktet at det var enda færre kommunale boliger som ikke var bebodd i 2013, og sier dermed noe om utnyttelsesgraden av den kommunale boligmassen. Dette tallet må imidlertid alltid sees i sammenheng med det totale antallet boliger som kommunen disponerer, og vi ser da at utnyttelsesgraden var i overkant av 94 prosent i 2013. I 2012 var utnyttelsesgraden 95 prosent, noe som betyr at det sto flere «tomme» boliger i 2013 enn året før.

Stabilitet i brukergrupper

Godt og vel 17 300 husstander fikk tildelt kommunal bolig i 2013, noe som ligger litt høyere enn nivået i 2012. Av disse igjen fikk mer enn 76 prosent kommunal bolig for første gang dette året, såkalte nyinnflyttede husstander .

Av dem som ble tildelt kommunal bolig for første gang i 2013, var 18 prosent flyktninger, samme andel som året før. 9 prosent av dem som fikk bolig av kommunen, hadde psykiske lidelser. Dette er også på samme nivå som året før. Nesten 9 prosent av de nyinnflyttede var rusmiddelmisbrukere, noe som er en økning fra året før da denne andelen lå på 7 prosent.

6 prosent av de nyinnflyttede var rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse. Ser vi på gruppene med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbruk samlet, utgjorde disse totalt 24 prosent av de nyinnflyttede husstandene i 2013, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 2012. Nesten 16 prosent av dem som flyttet inn for første gang, hadde andre problemer . Dette utgjør en økning på nesten 3 prosentpoeng. Andelen som får tildelt kommunal bolig uten behovsprøving, har gått ned med om lag 1 prosentpoeng i perioden 2012-2013.

Færre på venteliste i storbyene

Om lag 5 prosent av husstandene bodde i  midlertidige botilbud i 2013. Nesten 30 prosent av husstandene bodde mer enn tre måneder i midlertidige tilbud. Husstander som står på venteliste, har allerede fått positivt vedtak om kommunal bolig, men venter på ledig bolig. Om lag 40 prosent av kommunene har venteliste etter denne definisjonen. Det er også kun ”nye” husstander, som ikke allerede bor i en kommunal bolig, som settes på venteliste. Oslo hadde etter denne definisjonen 355 husstander på venteliste i 2013, noe færre enn året før da 376 husstander ventet på ledig bolig. Stavanger hadde også færre på venteliste i 2013, 419 husstander, mot 534 i 2012. Trondheim hadde tilsvarende 403 som ventet, mot 512 året før. På den annen side var det i Bergen omtrent samme antall på venteliste i 2012 og 2013.

Færre fikk statlig bostøtte

Nedgangen i antall husstander som får statlig bostøtte fra Husbanken, fortsetter. I 2013 var det nærmere 114 000 som fikk dette, sammenlignet med over 118 000 året før. Dette er en nedgang på nesten 4 prosent, samme nedgang som fra 2011 til 2012.

Tall for 2012 revidertÅpne og lesLukk

Et lite antall kommuner ga tilbakemelding om feilrapportering for antall boliger i 2012. Siden dette utgjorde en relativt stor andel i den totale kommunale boligmassen, valgte vi å revidere tallene, og endelige tall for kommunale boliger ble publisert 17. mars 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB