Færre kommunale boliger tildelt

Publisert:

Færre kommunale boliger ble tildelt i 2018 enn i 2017. De kommunalt eide boligene utgjør en stadig større andel av kommunale boliger. Blant de som fikk tildelt bolig i 2018 økte blant annet antallet personer med rusproblemer og psykiske lidelser fra året før.

I 2018 disponerte kommunene i alt om lag 110 000 kommunale boliger til fordeling blant innbyggerne, ifølge nye tall fra statistikken Kommunale boliger. Det er en liten nedgang fra 2017, hvor omtrent 111 000 boliger var tilgjengelig. Kontrollert for befolkningsutviklingen holder imidlertid nivået seg stabilt. Som i 2017 er det 21 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere i Norge.

Flere kommunalt eide boliger

Fra 2017 til 2018 har andelen boliger av typen kommunalt eide boliger økt fra 75 prosent til 77 prosent av det totale antallet boliger kommunene disponerer.

I 2018 var andelen utleide boliger av kommunenes totale boligmasse i overkant av 92 prosent. Det er en liten nedgang fra året før, og betyr at i underkant av 8 prosent av alle kommunalt disponerte boliger ikke er i bruk ute i kommunene. Om vi ser enda lenger bak i tid har utnyttelsesgraden gått ned over 2 prosentpoeng i perioden fra 2015 til 2018.

Flere beboere med rusproblemer og/eller psykiske lidelser

Andelen nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser og andelen nyinnflyttede som kun har psykiske lidelser, økte begge noe fra 2017 til 2018. Det var også en høyere andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig i 2018, med en økning på hele 5 prosentpoeng fra 2017.

Nedgangen i andel nyinnflyttede flyktninger fra 2016 til 2017 fortsetter også i 2018. Fra 2017 til 2018 har andelen gått ned fra 23 prosent til 16 prosent, eller 7 prosentpoeng.

 

Kontakt