5984
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5984
...Ikke enten eller - men både og
statistikk
2002-06-18T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

...Ikke enten eller - men både og

Det er bare blant personer i 20-årene at det er mer vanlig å være samboer enn gift. Samboerskapene har således ikke utkonkurrert ekteskapene, i det minste ikke som et permanent alternativ til ekteskap.

Samboere og gifte, etter landsdel. Personer 20-79 år. 2001. Prosent

I 2001 var det 16 prosent samboere og 53 prosent gifte av personer 20-79 år. De resterende 31 prosent hadde verken ektefelle eller samboer på intervjutidspunktet. Tallene stammer fra SSBs omnibusundersøkelser. Det er intervjupersonenes egne opplysninger om samlivsforhold som er lagt til grunn.

Ekteskapet står fortsatt sterkt

Ofte er det mer velegnet å se samboerskap i forhold til hvor mange som lever i samliv, det vil si ekteskap eller samboerskap. Samboerne utgjorde i 2001 23,5 prosent av personer 20-79 år som levde i samliv. Av personer i 20-årene som levde i samliv, var 70 prosent samboere og 30 prosent gifte.

I 30-34-årsalderen er ekteskap den vanligste samlivsformen. Det gjelder både for kvinner og menn. Deretter er det en stadig sterkere overvekt av gifte. Fortsatt velger de fleste å gifte seg før eller siden. Dette er også konklusjonen fra Sverige, der samboerskapene fikk innpass en god del tidligere enn i Norge, og der de også har vært noe mer utbredt.

Menn (20-79 år) som levde i samboerskap var i gjennomsnitt 36,8 år, mens de gifte i gjennomsnitt var 51,6 år. Tilsvarende tall for kvinner var 34,5 år og 48,6 år.

Samboerskap mest utbredt i Nord-Norge

Et særtrekk ved samboerskap slik vi har sett det gjennom de siste tiårene, er hvor raskt det spredte seg i alle deler av landet. Fortsatt er det imidlertid betydelig variasjon landsdelene imellom. Forholdsvis flest samboere er det i Nord-Norge. Der er 30 prosent av alle par samboere mens 70 prosent er ektepar. Akershus og Oslo, Hedmark og Oppland, Vestlandet samt Trøndelagsfylkene ligger jevnt over ganske likt. Der er om lag hvert fjerde par et samboerpar. Minst vanlig er samboerskap i de øvrige Østlandsfylkene samt i Rogaland og Agderfylkene. I disse områdene er knapt hvert femte par samboere.

Beskjedent innslag av særboere

I 2001 har SSB for første gang prøvd å kartlegge særboere, det vil si par som av ulike grunner ikke bor sammen, men som likevel karakteriserer forholdet sitt som ekteskapsliknende. 8 prosent av i alt 355 personer, som oppga at de verken var gifte eller samboere, valgte å klassifisere seg selv som særboere. Flertallet av dem som definerte seg som særboere, var under 40 år. Totalt var det bare 28 særboere som ble intervjuet. På spørsmål om hva som var den viktigste grunnen til at de var særboere, vektla de fleste enten ønske om større frihet, at forholdet var så nytt eller at de av arbeidsmessige hensyn ikke kunne bo på samme sted.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB