90349_not-searchable
/befolkning/statistikker/innv_statres/aar
90349
Nedgang i totale utgifter og antall årsverk
statistikk
2012-11-14T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes (opphørt), arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i totale utgifter og antall årsverk

De totale utgiftene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) var i 2011 på 3,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 10 prosent fra 2010, da utgiftene var på 4,3 milliarder. I alt var det 1 284 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2011, 88 færre enn året før.

De totale utgiftene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) var i 2011 på 3,8 milliarder kroner. Nesten 2,5 milliarder, eller 65 prosent, av disse utgiftene var kjøp av oppholdsplasser til asylsøkere fra ulike private eller kommunale instanser, i statistikken benevnt som overføringer. Disse utgiftene er likevel langt lavere enn i 2010, da overføringene var på 3 milliarder kroner.

Driftsutgiftene til UDI og UNE, eksklusive utgiftene til kjøp av oppholdsplasser, utgjorde i 2011 32 prosent av de totale utgiftene, eller i overkant av 1,2 milliarder kroner. Dette er nesten identisk med nivået i 2010. Disse utgiftene, som i statistikken er benevnt som egenproduksjon, fordelte seg på UDI og UNE med henholdsvis 930 millioner kroner og 290 millioner. Utgifter til investeringer var på 114 millioner kroner, det vil si 3 prosent av de totale utgiftene.

De totale utgiftene til UDI og UNE var samlet sett 10 prosent lavere i 2011 enn i 2010. Dette skyldes lavere utgifter til kjøp av oppholdsplasser for asylsøkere.

Nedgang i antall årsverk

Det var i alt 1 284 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2011. Av disse var 969 årsverk i UDI og 314 i UNE. Dette er 88 færre avtalte årsverk enn året før, og nedgangen har vært størst i UDI med 82 færre årsverk. Fra 2007 til 2010 har det hvert år vært en økning i antall årsverk både for UDI og UNE.

Flere behandlede saker i 2011

Det totale antall behandlede saker for UDI var i underkant av 98 000 i 2011. Dette er en økning på 5 000 saker fra 2010, og 5 400 fra 2007. Det er størst økning i antall saker som omhandler familieinnvandring, mens nedgangen er størst for asylsaker.

Totalt ble det behandlet om lag 17 700 saker i UNE i 2011. Det er en nedgang på vel 600 saker fra 2010. Nedgangen skyldtes færre behandlede asylsaker. Samtidig ble det behandlet flere oppholdssaker, men dette veide ikke opp for nedgangen i behandlede asylsaker. I likhet med UDI er økningen størst for saker som omhandler familieinnvandring. Siden 2007 har antall behandlede saker i UNE økt med 5 700 saker. Vi ser imidlertid store variasjoner i antall saker fra ett år til et annet, i tidsrommet vi ser på.

Nedgang i saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden for asylsaker i UDI var på 98 dager i 2011. Dette er en nedgang fra 2010 og 2007 da saksbehandlingstiden var på henholdsvis 198 og 206 dager. Saksbehandlingstiden for familiegjenforeningssaker var på 84 dager i 2011. Det er en nedgang på 75 dager sammenlignet med 2010.

For de to øvrige store saksgruppene i UDI, Arbeid og opphold inkludert EØS samt Statsborgerskap, ser vi også en nedgang i saksbehandlingstiden. Som mål for behandlingstiden er det her benyttet median saksbehandlingstid, som betyr hvor lang tid det tok før halvparten av sakene var ferdigbehandlet i UDI.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for asylsaker i UNE var ni måneder i 2011. Dette er en økning på to og en halv måned fra 2010. Sammenlignet med 2007 har gjennomsnittelig saksbehandlingstid gått ned med en og en halv måned.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid vil normalt være noe lenger enn den typiske (median) tiden, siden gjennomsnittstallet blir trukket opp av et lite antall saker som det har tatt særlig lang tid å ferdigbehandle.

65 800 innvandret til Norge for første gang i 2011

Det var 79 500 personer som innvandret til Norge i 2011. Av disse var i underkant av 65 800 førstegangsinnvandrere. Det var 4 800 flere førstegangsinnvandringer til Norge i 2011 enn i 2010, og 14 000 flere enn i 2007.

Av de 65 800 førstegangsinnvandrerne som kom i 2011, var det bare 36 prosent som trengte oppholdstillatelse. Dette er en langt lavere andel enn i 2007 og 2008, da hele 85 prosent av førstegangsinnvandrerne trengte oppholdstillatelse.

Denne nedgangen skyldes i hovedsak at det etter 1. oktober 2009 ikke lenger er krav om oppholdstillatelse for ikke-nordiske EØS-borgere. For disse holder det nå å registrere seg hos politiet første gang de skal oppholde seg i Norge mer enn tre måneder. Skal de oppholde seg her mer enn seks måneder må de også melde innvandring til Folkeregisteret. Borgere fra Romania og Bulgaria trengte frem til 15. juni 2012 en oppholdstillatelse for opphold utover tre måneder.

Innvandringsregulering - StatRes omfatter UDI og (UNE)

Innvandringsregulering er i StatRes avgrenset til å omfatte Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Under omtalen av relaterte indikatorer er det tatt med tall for aktivitetene i Politiets utlendingsenhet, politidistriktene og utenriksstasjonene, men kostnadene der er ikke med i kostnads- og årsverksstatistikken. For en nærmere beskrivelse av begrepene og fordelingen av ansvarsområdene i utlendingsforvaltningen, se Om statistikken .