Notater 2010/47

Dokumentasjonsrapport

Verdiundersøkelsen 2008

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2008 den sjette runden av World Values Survey/European Value Study (WVS/EVS) på oppdrag fra NTNU samfunnsforskning. WVS/EVS er et internasjonalt forskningssamarbeid som gjennom nasjonale utvalgsundersøkelser kartlegger holdninger og verdier i land over hele verden (WVS), og i Europa (EVS).

Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 2 000 respondenter i alderen 18-79 år fra befolkningsregisteret og etter SSBs utvalgsplan.

Datainnsamlingen pågikk fra 7. april til 2. september 2008. Alle intervju ble gjennomført dataassistert (CAPI) og ansikt til ansikt. Gjennomsnittlig intervjutid var 66 minutter. Det ble benyttet svarkort for mange av spørsmålene for å gjøre det enklere for respondentene å velge svarkategori.

Av det opprinnelige utvalget på 2 000 personer, viste det seg at 66 var utenfor målgruppen og rubrisert som avgang. Bruttoutvalget ble dermed på 1 934 personer. Det ble gjennomført intervju med 1 090 personer, eller 56,4 prosent av bruttoutvalget. Frafallet utgjorde dermed 43,6 prosent av bruttoutvalget, eller 844 personer.

Det var høyest frafall i aldersgruppene 18-24 år og 25-44 år. Særlig andelen ”ikke truffet” er høyere for disse enn for personer over 45 år. Dette er i tråd med en generell tendens i intervjuundersøkelser. Frafallet var også noe høyere for personer bosatt i Oslo og Akershus og på Sør-Østlandet. Dette også i tråd med den generelle trenden i spørreundersøkelser.

Avvikene mellom brutto- og nettoutvalgene for ulike kjennetegn må imidlertid sies å være relativt små og nettoutvalget som helhet må således kunne sies å være representativt for populasjonen.

Om publikasjonen

Tittel

Verdiundersøkelsen 2008. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Bjørn Are Holth

Serie og -nummer

Notater 2010/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7996-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8015-3

Antall sider

101

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt