Samfunnsspeilet, 1997/1

Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

Publisert:

Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige grunner og "frivillig" uførepensjonering på grunn av bedre betingelser for pensjonering, har vært med på gi en friskere yrkesbefolkning. Selv om dødeligheten er fallende, er det fortsatt store ulikheter i dødeligheten mellom yrkesklassene gjennom hele perioden. Ikke alle yrkesgrupper har opplevd like store fall i dødeligheten, noen har også opplevd økt dødelighet.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.8 MB)

Kontakt