Samfunnsspeilet, 1994/2

Husholdninger i framtiden

Sterk økning i antall aleneboende

Publisert:

Forandringer i landets husholdningsstruktur kan få store konsekvenser for eldreomsorgen og alderstrygden, for eneforsørgere og for boligbehov og forbruk. Nye husholdningsframskrivinger for Norge fram til år 2020 viser at vi må regne med en sterk økning i antall enpersonhusholdninger, særlig blant eldre kvinner, dersom endringene i husholdningenes sammensetning blir slik som observert midt på 1980-tallet. Dessuten blir det mange flere enslige foreldre. Antall par uten barn går også sterkt opp, på bekostning av barnefamilier. Antall samboere stiger jevnt, men andelen av denne husholdningstypen i alle husholdninger forblir beskjeden.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB)

Kontakt