Alternative budsjett

SSBs beregninger av Fremskrittspartiets økonomiske politikk

Publisert:

SSBs beregninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2008 har nylig vært omtalt i media. Disse beregningene ble gjort i desember 2007, basert på FrPs budsjettforslag for 2008.

Beregningene er gjort på SSBs makroøkonomiske modell MODAG. De dekker bare deler av FrP’s budsjettforslag for 2008. Det var ikke mulig å bruke modellen til å analysere det såkalte utenlandsbudsjettet, endringer i ulike fond og forslag om reduksjoner i sykehusenes gjeld.

Resultatene viser at etterspørselsvirkningene på kort sikt av relativt store skatte- og avgiftsreduksjoner kan motvirkes av innstramminger i offentlig konsum og investeringer, selv om balansen i de offentlige budsjettene samlet sett svekkes. Mer langsiktige balanseproblemer i økonomien som følge av svekkelsen av offentlige budsjetter, fremkommer ikke i disse beregningene.

Kontakt