Rapporter 2015/01

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeidet mellom foreldre som bor hver for seg fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene, viser en ny rapport.

Samarbeidet mellom foreldre som bor hver for seg fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene, viser en ny rapport.

Rapporten «Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg» ser på ulike former for samarbeid og hvordan dette samarbeidet fungerer for ulike grupper foreldre. Rapporten er laget i samarbeid mellom Kenneth Aarskaug Wiik og Jan Lyngstad ved Statistisk sentralbyrå og Ragni Hege Kitterød og Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning.

Forskerne ser på fem ulike aspekter ved foreldrenes samarbeid: Foreldrekonflikt, tilfredshet med samværets omfang, enighet om daglige regler for barna og oppfølging av fritidsaktiviteter, samt om foreldrene hadde en samværsavtale eller ikke. De er særlig opptatt av eventuelle forskjeller mellom foreldre med delt bosted og de som hadde barna boende hos seg eller den andre forelderen. I tillegg ser de på eventuelle forskjeller i samarbeidet mellom foreldrene etter foreldrenes samlivsstatus, antall felles barn, det yngste barnets alder og foreldrenes utdanningsnivå.

Få foreldre med delt bosted har et konfliktfylt forhold

Forskerne finner blant annet at samarbeidet mellom foreldrene fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene. Foreldrene med delt bosted rapporterte sjeldnere om konflikter med den andre forelderen, de var jevnt over mer enige om den daglige oppdragelsen av barna og oppfølging av fritidsaktiviteter, og de var dessuten mer fornøyde med samværets omfang.

Foreldrene som aldri hadde bodd sammen, var oftere i et konfliktfylt foreldreforhold, de var minst fornøyde med samværets omfang og de var sjeldnere enige om de daglige reglene for barna og oppfølging av barnas fritidsaktiviteter. Foreldre som aldri hadde vært gift eller samboere hadde dessuten langt sjeldnere en samværsavtale enn de av foreldrene som hadde vært gift eller samboere.

Barnets alder og antall barn har betydning

Foreldre med ett felles barn oppgav oftere at de hadde et konfliktfylt forhold enn de som hadde to eller flere barn. Det var oftest konflikt mellom foreldrene når barna var små, og andelen som var fornøyd med samværets omfang og enige om den daglige oppdragelsen, økte med barnas alder.

Foreldrenes utdanningsnivå påvirker konfliktnivået

Foreldre med høyere utdanning rapporterte sjeldnere om et konfliktfylt forhold til den andre forelderen og de var oftere fornøyde med samværets omfang enn grunnskoleutdannede foreldre og foreldre med en videregående utdanning. Grunnskoleutdannede foreldre var oftere uenige om den daglige barneoppdragelsen og oppfølging av fritidsaktiviteter enn foreldre med videregående eller høyere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Ansvarlige

Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad

Serie og -nummer

Rapporter 2015/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emne

Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9061-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9060-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.