100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Relativt mange innvandrere fra Asia i Norge, fra Finland og Balkan i Sverige

Publisert:

Sverige, men etter hvert også Norge, har et betydelig innslag av innvandrere i sin befolkning, cirka 15 prosent i Sverige og 7, 5 prosent i Norge. Den største forskjellen i fordelingen av innvandrerbefolkningen er at 27 prosent av den i Sverige er fra et annet nordisk land, mens tallet i Norge er bare 14 prosent.

Her spiller den meget store innvandringen fra Finland til Sverige for mer enn 30 år siden en viktig rolle, samt at det er langt flere fra Norge og Danmark i Sverige enn det er svensker i disse to landene. Omkring 10 prosent av innvandrerbefolkningen i både Sverige og Norge kommer fra de 12 ikke-nordiske EU-landene (før mai 2004), noe flere i Norge enn i Sverige. Innvandrerbefolkningen er her regnet som personer født av to utenlandsfødte foreldre, uavhengig av eget fødeland. For Europa utenfor EøS er det også forskjeller, 23 prosent i Sverige og 17 prosent i Norge. Andelen fra Asia er klart større i Norge (40 prosent) enn i Sverige (28 prosent). En av ni innvandrere i Norge kommer fra Afrika, men bare en av 16 i Sverige. Ved disse sammenlikningene må vi hele tiden ha i minne at den samlede innvandrerbefolkningen i Sverige er fire ganger Norges.

Det er det ikke like lett å finne et godt grunnlag for å sammenlikne hvilke enkeltland innvandrerne har sin bakgrunn fra. Vi skal derfor si litt om befolkningen fordelt etter fødeland, vel vitende om at dette ikke er ideelt grunnlag for å beskrive befolkningens bakgrunn. Det som er lettest tilgjengelig for sammenlikninger er data om utenlandske statsborgere, men siden det er så vanlig i disse landene å skifte statsborgerskap, gir slike tall et meget skjevt bilde av innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning.

100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Er Norge fremdeles lillebroren i utviklingen av velferdsstaten? Kommer navnetrendene fra Sverige? Hvordan forklarer vi forskjellene i BNP-utviklingen de siste hundre år? I 2005 er det hundre år siden den svensk-norske unionen ble oppløst. I den anledning gir Statistisk sentralbyrå ut en jubileumspublikasjon. Artiklene i publikasjonen tar for seg utviklingen i de to landene på en del sentrale samfunnsområder gjennom det siste århundret i lys av norsk og svensk statistikk. Temaene inkluderer blant annet forskjeller og likheter i levealder og fruktbarhet, nasjonalregnskap, samboerskap, BNP-utviklingen, tidsbruk, boliganalyse, grensehandel, navnetrender, likestilling, valgdeltakelse og velferdsstaten. En del av artiklene vil også publiseres i SSB-magasinet.

Publikasjonen gis ut i slutten av april 2005, og kan bestilles fra Salg- og abonnementservice.

Mange eks-jugoslavere i Sverige

Selv om mønsteret når vi ser på verdensdeler ikke er så ulikt, er det store og interessante forskjeller når vi ser på enkelte fødeland . Det er godt over 125 000 i Sverige født i landene i det tidligere Jugoslavia, fem ganger så mange som i Norge. Til tross for det relativt store antall flyktninger Norge har tatt imot fra krigene på Balkan, betyr innslaget herfra langt mindre hos oss enn i Sverige fordi Sverige i tillegg til mange flere flyktninger også har hatt en stor arbeidsinnvandring fra tidligere Jugoslavia på 1960- og - 1970-tallet. Det er nesten 70 000 i Sverige som er født i Iran og flere enn 50 000 fra Irak. Til sammen har Norge godt under 30 000 født i disse landene. I Sverige er det 28 000 født i Chile, fem ganger så mange som i Norge. Det er altså store forskjeller i antallet fra mange av de viktigste flyktninglandene.

Det er også noen viktige unntak: Fra Vietnam er det knapt 12 000 fødte både i Norge og Sverige, fra Somalia er det 15 000 i Sverige og 12 000 i Norge, mens det fra Sri Lanka er 6 000 i Sverige og 8 000 i Norge. Vietnameserne kan sammenheng med at mange båtflyktninger ble tatt opp av norske handelsskip i Sør-Kinahavet. Noen vil forklare nærværet av tamiler med den norske innsatsen i fredsforhandlingene i Sri Lanka, men flyktningene begynte å komme før denne innsatsen var kjent. Det relativt store antallet somaliere i Norge er ikke lett å forklare.

Mange pakistanere i Norge

Videre har Norge en i nordisk (og europeisk) sammenheng liten gruppe fra Tyrkia, og det er langt færre fra Syria og Libanon enn det er i Sverige. Begge land har få fra Marokko, som er en viktig kilde til innvandrere for mange land lenger sør i Europa. I forhold til Sverige har vi mange fra Pakistan (Med 15 000 fire ganger så mange som i Sverige), basert på tradisjoner som synes å være etablert ved tilfeldigheter. Det er også mange fra Filippinene i Norge, mens Sverige har flere fra Thailand. Det er mange flere fra øst-Europa i Sverige enn i Norge, særlig fra Polen. Dette har å gjøre både med gamle tradisjoner, og med mottak av flyktninger. Fra Russland er det flest i Norge, men siden Sovjetunionen fortsatt er en kategori i den svenske statistikken over fødeland, kan dette skyldes registreringen.

I absolutte og relative tall er den største forskjellen knyttet til Finland. Sverige har nesten 200 000 innbyggere født i Finland, mens det i Norge er bare 7 000 født der. Forholdet til Storbritannia og Tyskland er ganske ulikt. I Norge bor omtrent 14 000 som er født i hvert av disse landene, mens Sverige har 40 000 født i Tyskland og 16 000 født i Storbritannia. Norges atlantiske orientering vises i at det her og i Sverige er samme antall født i USA. Sveriges tidlige arbeidsinnvandring synes fortsatt i at der er 11 000 født i Hellas og vel 6 000 født i Italia, i Norge er det til sammen bare 2 000 født i disse landene.

Kilder:

Se artikkelen « Flest innvandrere i Sverige, flest barn i Norge ».

Kontakt