Rapporter 2012/11

Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040

Denne rapporten omtaler framskrivninger av antall innvandrere fordelt etter bostedsregion i Norge. Som i de tidligere innvandrerframskrivningene på nasjonalt nivå er både innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre med, og disse to kategoriene er videre delt inn i tre grupper etter landbakgrunn. Det er laget en egen regional inndeling til formålet, med i alt 31 regioner. Grensene mellom dem følger i stor grad fylkesgrensene, men de omfatter også enkeltkommuner eller grupper av kommuner. Spesielt de største byene er skilt ut som egne regioner. Basert på denne inndelingen ser vi i rapporten hvordan utviklingen i innvandreres bosettingsmønster har vært gjennom de tiårene vi har bak oss, noe som gir en bakgrunn for å tolke framskrivningsresultatene.

Modellen REGINN er en demografisk kohort-komponent-modell der folketallet i regionene (dvs. tallet på innvandrere fra hver av de tre landgruppene og deres norskfødte barn) er resultat av forutsetninger som gjøres på regionalt nivå om de demografiske endringskomponentene fruktbarhet, dødelighet, inn- og utflytting. For flytting skilles det dessuten mellom de innenlandske strømmene og flyttestrømmene inn og ut av landet. Men selv om beregningene er gjennomført på regionalt nivå, er forutsetninger og beregningsopplegg utformet slik at resultatene på nasjonalt nivå er identiske med dem som ble publisert ved siste offisielle framskrivning i juni 2011. Dette gjelder for hver innvandrergruppe etter kjønn og alder.

At forutsetninger på nasjonalt nivå er uendret, innebærer at det ikke er gjort nye vurderinger av hvor mange innvandrere som vil komme fra de tre landgruppene i årene framover. Tilsvarende er det ikke gjort noen endringer i (de alternative) banene for det framtidige fruktbarhetsnivået til de tre gruppene av innvandrerkvinner etter landbakgrunn. Hvordan veksten i antall innvandrere (og deres norskfødte barn) vil fordeles mellom regionene i årene framover, blir derimot bestemt av hvilke forutsetninger som gjøres om regionale forskjeller for de ulike komponentene. Regionale mønstre er studert både når det gjelder fruktbarhet, fordeling av innvandringsstrømmer, utvandring og innvandreres innenlandske flytting (sekundærflytting), men ikke for dødelighet.

Når det gjelder regionale forskjeller i demografiske begivenheter blant innvandrere, er det hendelser i femårsperioden 2006-2010 som er lagt til grunn for framskrivningenes forutsetninger. For eksempel er innvandringsstrømmene som er forutsatt å komme fra hver de tre landgruppene, fordelt mellom de 31 regionene på samme måte som i denne siste observerte perioden. Med utgangspunkt i registrert utvandring i de samme årene er det spesifisert et sett av aldersspesifikke utvandringssannsynligheter som varierer mellom de 31 regionene og tre grupper etter landbakgrunn, samt etter innvandringskategori. Også innenlandsk flytting er forutsatt å variere med landbakgrunn, men her skilles det ikke mellom innvandrere og deres norskfødte barn, og en grovere inndeling i 11 regioner er utgangspunkt i forutsetningene om retningen av sekundærflyttingene.

I alt er det utarbeidet et sett av åtte beregningsalternativ, hvorav sju svarer til alternativ fra de offisielle befolkningsframskrivningene i 2011, blant andre lav-, mellom- og høyalternativet. Framskrivningene går fram til 2040. For Oslo vil resultatene dette året være henholdsvis 294, 387 og 547 tusen innvandrere og norskfødte barn av innvandrerforeldre. Dette svarer til en vekst i deres andel av befolkningen fra nivået ved forrige årsskifte på 28 prosent til henholdsvis 40, 47 og 56 prosent i 2040. Fra Oslos utgangsnivå på 170 tusen gir mellomalternativet dermed noe mer enn en fordobling gjennom framskrivningsperioden. At både den absolutte tilveksten og andel innvandrere er beregnet til å ligge betydelig høyere for Oslo enn for noen av de andre regionene, er konsekvens av at utgangsnivået ligger så langt over alle andre regioner. Derimot er et flertall av de 30 øvrige regionene beregnet til å få en høyere relativ vekst i årene framover. For hele landet gir mellomalternativet en populasjon av innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre som er 2,6 ganger dagens nivå, mens det tilsvarende tallet for Oslo er 2,3. Særlig er det områdene rundt de største byene, for eksempel Sandnes, de østlige delene av Akershus, industribyene i Østfold og Buskerud som forventer rask vekst, til et nivå i 2040 på 3-4 ganger nivået i dag. Regionene i Nord-Norge og Trøndelag utenom Trondheim kan vente betydelig lavere vekst.

Om publikasjonen

Tittel

Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040. Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

Ansvarlig

Inger Texmon

Serie og -nummer

Rapporter 2012/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Befolkningsframskrivinger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8334-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8333-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt