Rapporter 2014/16

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

77 prosent av oss har ingen innslag av utenlandsk bakgrunn tilbake til besteforeldrene. Snaut 3 prosent har et innslag av utenlandsk bakgrunn kun gjennom sine besteforeldre, mens 7 prosent har utenlandsk bakgrunn gjennom minst én av sine foreldre. 13 prosent av befolkningen er født i utlandet.

Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

Kombinasjonsmulighetene er mange, for eksempel:

født i Norge med én utenlandsfødt forelder

eller

født i utlandet med to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gir en oversikt over de demografiske kjennemerkene for bare to grupper:

1) personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, av SSB definert som innvandrere

2) personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, av SSB definert som norskfødte med innvandrerforeldre .

Men disse gruppene er bare 2 av i alt 30 små og store grupper som SSB kan plassere hele den norske befolkningen i, med utgangspunkt i informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Disse 30 gruppene kaller vi grunnkoder . To av disse gruppene/grunnkodene tilhører den ordinære statistikken over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, mens de andre 28 grunnkodene sjelden har blitt anvendt i statistikken og analyser. Disse 28 blir ofte slått sammen under betegnelsen ”den øvrige befolkningen”.

Innvandringen har i mange år vært den viktigste komponenten i folketilveksten i Norge. Det er viktig i seg selv å kunne forstå den demografiske dynamikken, også med tanke på befolkningsframskrivingene. Det vil være viktig å gi en beskrivelse av størrelsen og sammensetningen av de ulike gruppene og hvordan de har vokst til nå. Senere kan man eventuelt analysere gruppene videre, for eksempel når det gjelder levekår eller sysselsetting.

Prosjektet denne rapporten er en del av, er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Ansvarlig

Minja Tea Dzamarija

Serie og -nummer

Rapporter 2014/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8922-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8921-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

112

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt