Publikasjon

Rapporter 2013/10

Norway's population groups of developing countries' origin

Change and integration

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (710 KB)

Gjennom et samarbeidsprosjekt vil det bli mulig å sammenligne detaljert de tre skandinaviske landene når det gjelder personer med bakgrunn fra Irak, Iran, Pakistan, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Resultatene av sammenligningen foreligger om få uker. Her kan man se resultatene av den norske delen av prosjektet.

Prosjektet studerer de viktigste demografiske endringene som innvandrerne og deres etterkommere gjennomgår, sammen med tre aspekter ved integrering og inkludering i perioden 1998-2008:

  1. endring i demografisk atferd,
  2. deltakelse i utdanningssystemet,
  3. deltakelse på arbeidsmarkedet

Studien bygger på omfattende bruk av data fra befolkningsregistre og andre register, og er ett av de første forsøkene på å gjennomføre komparative analyser av de samme innvandrergruppene i tre ulike innvandringsland. De komparative analysene vil bli publisert av Malmö Universitet og Universitetet i Genève seinere i 2013.

I vekst

Gruppene som rapporten tar for seg, har vokst, særlig ved stor innvandring, men også på grunn av mange fødsler som resultat av høy fruktbarhet som avtar med økende botid, og mange nyankomne i fødedyktig alder. Innvandrere og etterkommere fra Pakistan utgjør den største gruppen fra Afrika, Asia og Latin-Amerika i Norge, men det siste ti-året har den store innvandringen fra Somalia og Irak ført til at det nå er flest innvandrere fra disse landene. Men siden de har så kort botid, er antallet norskfødte med foreldre herfra fortsatt mye mindre enn antallet med foreldre fra Pakistan, og de er fortsatt svært unge. Det store flertallet av innvandrere og norskfødte med innvandrer¬foreldre finner en partner med samme landbakgrunn når de gifter seg, selv om det er noen grupper som avviker noe fra dette mønsteret.

Deltakelsen i utdanning er vanligvis mye høyere for personer født i Norge med innvandrerforeldre enn den er for innvandrerne selv. Norskfødte med innvandrerforeldre har hatt sterkt økende deltakelse i utdanning på universitets- og høyskolenivå, og de med bakgrunn i Vietnam, men også de med bakgrunn i Iran og Pakistan har høyere deltakelse enn gjennomsnittet i Norge i samme alder.

Sysselsettingen blant innvandrere, og særlig innvandrerkvinner, er langt lavere enn den er for dem uten innvandrerbakgrunn. Unge innvandrere, og særlig norskfødte med innvandrerforeldre har mye høyere sysselsetting enn eldre innvandrere. Forskjellen i sysselsetting mellom kjønnene blant innvandrere er til dels svært stor. Andelen som ikke er aktive verken i utdanning eller arbeid, er svært høy, særlig blant innvandrere mot slutten av den yrkesaktive perioden, og blant kvinner.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Innvandringsmyndighetene i Danmark, Statistisk sentralbyrå og Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ved Malmö Universitet, koordinert av Miroslav Macura ved Universitet i Genève. Det ble finansiert av Nordisk Ministerråd og av de deltakende institusjoner.

Kontaktperson: Lars Østby

Lars.Ostby@ssb.no

Tlf: 21 09 47 95

Les mer om publikasjonen