Rapporter 2014/21

Sekundærflytting blant personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012

Monitor for sekundærflytting

Av de vel 5 000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i 2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter. Tilsvarende tall for 2008 var 78 prosent av vel 6 000 bosatte. Dette er de høyeste andelene som er registrert.

Av de vel 5 000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i 2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter. Tilsvarende tall for 2008 var 78 prosent av vel 6 000 bosatte med flyktningebakgrunn. Dette er de høyeste andelene som er registrert.

I denne monitoren studeres personer med flyktningebakgrunn som har blitt bosatt i en kommune, og i hvilken grad de velger å forlate denne de første årene etter bosetting. De forskjellige kohortene blir sammenlignet. Med en kohort menes her alle personer med flyktningebakgrunn som blir bosatt ett bestemt år.

Tegn til stabilisering

Trenden med mindre sekundærflytting kohort for kohort fortsetter, men det er tegn til en stabilisering. Tidligere utgaver av monitoren har påvist en kraftig nedgang i sekundærflyttinger mellom 2001- og 2003-kohorten, og reduksjonen fortsatte i mer moderat tempo i de påfølgende kohortene.

Mye flytting innenfor Oslo

Det er derimot ingen nedgang i flyttinger til og fra bydeler i Oslo. Bare litt over halvparten av personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i Oslo i 2007 og 2008, bodde i samme bydel fem år etter. Sekundærflyttingen mellom bydeler er langt større enn flyttinger mellom kommuner i landet.

 Flest somaliere

Det har vært store variasjoner både i totalt antall bosatte med flyktningebakgrunn og hvilke land de kommer fra i perioden 2003-2012. Flest har kommet fra Somalia, Afghanistan, Eritrea og Irak. Irakere var sterkest representert tidlig i perioden, mens personer med flyktningebakgrunn fra Eritrea hovedsakelig har kommet fra 2008 til 2012. Somaliere har vært blant de største gruppene i hele perioden og er den største gruppen samlet sett.

Denne rapporten er nummer ni i rekken av Monitor for sekundærflytting. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har finansiert prosjektet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt faglige tilbakemeldinger i løpet av prosjektperioden.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012

Ansvarlig

Bjørn Thorsdalen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Befolkning, Flytting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8934-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8933-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt