Notater 2009/50

Flytting blant flyktninger bosatt i Norge 1998-2007

Monitor for sekundærflytting

Notatet gir en beskrivelse og analyse av flyttinger og bofasthet blant flyktninger som ble bosatt i norske kommuner i perioden 1998-2007.I notatet er det flere ulike tilnærminger til flyktningenes flyttemønster:

1. Nettoinnflytting i løpet av en periode for flyktninger som ble bosatt ett enkelt år. For eksempel flyttinger i løpet av 2003-2007 blant flyktninger bosatt i 2003.

2. Bofasthet og utflytting for flyktninger bosatt i løpet av ett enkelt år eller i løpet av en periode. Da ligger fokus kun på utflytting, og hvor disse utflytterne flyttet.

3. Nettoflyttinger ett enkelt år for flyktninger som ble bosatt i løpet av fem år før dette året(målgrupper). For eksempel flyttinger i 2007 blant flyktninger bosatt i 2002-2006.

Analysene av enkelt kohorter (1. og 2.) bør tillegges størst vekt, da disse gir et enkelt bilde av utviklingen. Målgruppene (3.) er grupperinger av flere kohorter flyktninger, som gir større populasjoner, noe som gir bedre grunnlag for analyser av flyttingene til mindre grupper. Tolkningen av flyttingene for målgruppene er imidlertid ikke helt enkel, da gruppene er satt sammen av kohorter med ulik størrelse, som gjør at målgruppene har ulik gjennomsnittelig botid. Analysene gjøres på flere geografiske nivå: Landet, fylker og kommuner. Analyser på landsnivå skjuler mange forskjeller mellom ulike deler av landet. Disse forskjellene avdekkes i analysene på fylkes- og kommunenivå.Det anbefales ikke å lese hele notatet fra perm til perm uten pause. På grunn av den store mengdentabeller og figurer og kommentarene til disse, vil konsentrasjonen høyst sannsynlig glippe under veis,og leseren vil ikke få med seg informasjonen som ligger et stykke ute i notatet.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for sekundærflytting. Flytting blant flyktninger bosatt i Norge 1998-2007

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2009/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt