Notater 2010/19

Dokumentasjonsrapport

Livsløp, generasjon og kjønn, LOGG 2007

Rapporten gir en oversikt over utviklingen, gjennomføringen og etterarbeidet med undersøkelsen ”Livsløp, generasjon og kjønn” (LOGG). LOGG består av to store studier som er slått sammen. Den ene studien er den internasjonale undersøkelsen om generasjon og likestilling, Generations and Gender Survey (GGS), som er en del av FNs forskningsprogram om generasjon og likestilling, Generations and Gender Programme (GGP). Den andre studien er den norske studien Livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Temaer og intervjuspørsmål i LOGG er hentet fra begge studiene. Utvalget i LOGG bestod av 25 930 personer i alderen 18-84 år. En snau tredjedel hadde vært kontaktet i 2002 i forbindelse med første runde av NorLAG. LOGGundersøkelsen bestod av et telefonintervju med gjennomsnittlig varighet på 43 minutter. 60 prosent av respondentene valgte å bli intervjuet. Frafallet skyldtes hovedsakelig respondenter som ikke ønsket å delta. Denne gruppen utgjorde 27 prosent av utvalget. Til tross for en lang datafangstperiode lyktes vi ikke å komme i kontakt med 9 prosent av utvalget. Frafallet er størst blant menn i alderen 18-39 år og kvinner i alderen 70-84 år, samt blant personer med grunnskoleutdanning eller ingen formell utdanning. Svarprosenten er høyest blant menn i sekstiårene og blant personer med universitets- eller høyskoleutdanning. Respondenter som deltok i telefonintervju fikk tilsendt et selvutfyllingsskjema på 16 sider i posten. Over 70 prosent av disse valgte å fylle ut og returnere skjema. Frafallsmønsteret er noenlunde det samme som i telefondelen av undersøkelsen. Forskjellene i svarprosent knyttet til utdanningsnivå skapte noen skjevheter i nettoutvalget etter telefonintervjuet. Det er utarbeidet vekter som korrigerer for dette frafallet, samt skjevheter mellom nettoutvalget og fordeling i populasjonen knyttet til bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og bosted.

Om publikasjonen

Tittel

Livsløp, generasjon og kjønn, LOGG 2007. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Einar Bjørshol, Maria Høstmark, Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2010/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7882-2

ISBN (trykt)

978-82-537-7881-5

Antall sider

154

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt