Notater 2007/48

Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004

I prosjektet Samvær og bidrag 2002-2004 analyserer vi endringer i barnebidrag og endringer i foreldrenes inntekt og økonomisk velferd, der bidraget inngår som en inntektskomponent. Vi er usikre på kvaliteten av opplysningene om bidraget og har derfor innhentet opplysninger om bidragetsstørrelse fra flere kilder. I 2002-undersøkelsen har vi opplysninger om bidragets størrelse både fra spørreskjema og register (selvangivelsen). I 2004 finnes ikke lenger opplysninger om bidrag i selvangivelsen, men vi har opplysninger fra spørreskjema og opplysninger fra NAV/Rikstrygdeverketsregistre for dem som betaler/får utbetalt bidrag via trygdeetaten.

Det er et viktig poeng å teste ut empirisk hvor godt samsvar det er mellom de svar som gis i spørreskjema/til intervjuer og de opplysningene vi finner i register, ikke bare for å sikre kvaliteten på analysene av endringene i bidrag, inntekt og økonomisk velferd, men også for planleggingen av et eventuelt framtidig system for å følge med på utviklingen av samvær og bidrag. Blant annet vil analysene av bidrag kunne gi god erfaring om hvordan det eventuelt skal spørres om bidrag i nye undersøkelser.

I dette notatet vil vi forsøke å få svar på i hvilken grad spørreskjemaopplysningene som ble samlet inn gjennom undersøkelsene om Samvær og bidrag 2002 og 2004, gir et riktig uttrykk for nivået på betalt og mottatt barnebidrag (løpende bidrag per måned eller år) disse to årene.

Om publikasjonen

Tittel

Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004

Ansvarlige

Jan Lyngstad, Erik H. Nymoen

Serie og -nummer

Notater 2007/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt