Forventet levealder

Japanske kvinner lever lengst

Publisert:

Nordmenn vil fortsette å ha en av de ti høyeste levealdrene i hele verden. Det kommer fram av FNs anslag for forventet levealder fram til 2005. I Russland og enkelte andre land i det tidligere øst-Europa er levealderen lav. Japan har den høyeste forventete levealderen for kvinner i verden, med 84 år.

økningen i forventet levealder fortsetter i de aller fleste landene i verden, selv om det finnes en god del unntak. I Norge har forventet levealder økt mellom 1-2 år i løpet av de siste ti årene. Nyfødte jenter hadde i 2000 en forventet levealder på 81,4 år og nyfødte gutter på 76,0 år. Menn har økt sin levealder mer enn kvinner i løpet av de ti siste årene. Kvinner kan nå forvente å leve omtrent 5,5 år lenger enn menn, for ti år siden var kjønnsforskjellen oppe i 6,4 år.

De fleste landene i Vest-Europa har, i likhet med Norge, økt sin gjennomsnittlige levealder med 1-3 år i løpet av de siste ti årene. I tillegg har kjønnsforskjellen blitt mindre. I 1998 var det 16 land som hadde en forventet levealder for kvinner på over 80 år. Blant Kvinner hadde Sveits den høyeste levealderen i Europa med 82,5 år, tett fulgt av Frankrike, Spania og Sverige. Norge kom på en sjuende plass. Island hadde den høyeste levealderen for menn med 77,9 år i 1998, tett fulgt av Sverige, Sveits, Italia og Norge. Japan har den høyeste forventete levealderen for kvinner i verden, med 84,0 år, mens menn har en forventet levealder på 77,1 år (Minister of Health and Welfare, Japan). Det er bare islandske menn som har en høyere levealder enn japanske menn. Det er sannsynligvis flere grunner til at levealderen er høy i Japan, en av årsakene kan være et sunt kosthold med mye fisk. Dødeligheten i Japan vil fortsette å minke, ifølge prognosene til FN, slik at forventet levealder i perioden 2000-2005 kan komme opp i 85,0 år for kvinner og 77,8 for menn. Kina, som er det mest folkerike landet i verden, hadde i 1990 en levealder på 70,5 år for kvinner og 66,8 år for menn (UN Demographic yearbook. 2000). Ifølge prognosene til FN vil forventet levealder i perioden 2000-2005 øke til 73,5 år for kvinner og 69,1 år for menn. Selv om fødselstallene i Kina minker, så vil folketallet fortsette å øke fordi kineserne lever lenger.

Russland er 10-15 år under nivået i Vest-Europa

Da omveltningene skjedde i øst-Europa, begynte dødeligheten å øke og spesielt i Russland. Fra 1988 til 1994 sank forventet gjennomsnittlig levealder i Russland med hele 7 år for menn og 3 år for kvinner (Council of Europe. 2000). Blant menn var det spesielt voldsomme dødsfall som trafikkulykker og selvmord som økte. Levealderen har etter 1994 økt noe, selv om den fortsatt er lav. Forventet levealder i Russland ligger nå på 72,4 år og 59,9 år for henholdsvis kvinner og menn. Dette er omtrent 10 til 15 år under nivået på forventet levealder for kvinner og menn i Vest-Europa. Det er ikke alle land i øst-Europa som har hatt en like negativ utvikling som Russland. Estland, for eksempel, har i løpet av de ti siste årene økt sin gjennomsnittlige levealder med 1,5 år for kvinner. Estiske menn har den samme levealderen som for ti år siden, og i likhet med russiske menn var den lavest i 1994. I motsetning til i Vest-Europa har kjønnsforskjeller i dødelighet blitt større i øst-Europa i løpet av de ti siste årene.

Afrika og aids

I land som er hardt rammet av aids eller krig opplever man også en økende dødelighet og dermed at levealderen synker. Aids vil føre til at forventet levealder synker kraftig i det sørlige Afrika. FN har utført beregninger på hvordan aidsepidemien vil kunne påvirke forventet levealder i perioden 2000-2005. I Botswana har de beregnet at forventet levealder vil være 36 år og hvis aidsepidemien ikke hadde eksistert, ville den vært oppe i 70 år. Hvis disse prognosene slår til, vil det dø svært mange i Botswana i de neste årene. Det er imidlertid en god del usikkerhet i disse beregningene, fordi opplysninger om dødsfall ikke er så godt registrert som i Norge og andre vestlige land. I Botswana blir antall døde beregnet ut fra opplysninger fra folketellinger. Statistisk sentralbyrå har et samarbeidsprosjekt med helseministeriet i Botsvana om utvikling av landets helsedata og helseinformasjonssystem. Målsetningen for prosjektet er å forbedre helsetjenesten i landet.

For mer informasjon om dødelighet og levealder i Norge:

Kilder:

  • Council of Europe. Recent demographic trends in Europe. 2000
  • UN Demographic Yearbook, 2000
  • FNs prognoser for forventet gjennomsnittlig levealder. 2000-2005. Population Division and Statistics of the United Nation Secretariat
  • Forventet levealder med og uten HIV/aids i de ni afrikanske landene som er hardest rammet av hiv/aids. UN Population Division, World Population Prospects, The 2000 Revision: Hilghlights (February 2001)
  • Forventet levealder i Japan. 1999. Minister of Health and Welfare, Japan.

Kontakt