Publikasjon

Rapporter 2017/03

Innvandring, innvandrere og livskvalitet

En litteraturstudie

Innhold

Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?

Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal litteratur om emnet i løpet av de siste ti årene. I alt fire problemstillinger blir belyst:

  1. Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?
  2. Oppnår de samme nivå på livskvaliteten som den øvrige befolkningen?
  3. Hva forklarer eventuelle forskjeller?
  4. Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet?

Kontakt