Rapporter 2017/03

En litteraturstudie

Innvandring, innvandrere og livskvalitet

Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?

Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal litteratur om emnet i løpet av de siste ti årene. I alt fire problemstillinger blir belyst:

  1. Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?
  2. Oppnår de samme nivå på livskvaliteten som den øvrige befolkningen?
  3. Hva forklarer eventuelle forskjeller?
  4. Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet?

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie

Ansvarlig

Anders Barstad

Serie og -nummer

Rapporter 2017/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9511-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9510-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

51

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt