Rapporter 2007/24

Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utarbeidet nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 12 kommunene med størst ikke-vestlig innvandrerbefolkning, samt for fem bydeler i Oslo. Prosjektet kom i stand på bakgrunn av IMDis behov for økt bakgrunnskunnskap om integreringsutfordringer i de største innvandrerkommunene i Norge. Til sammen har SSB levert 17 faktaark til IMDi og disse er samlet i denne rapporten. Funn for den enkelte kommune kan med fordel sees i sammenheng med beskrivelsen av innvandreres demografi og levekår beskrevet i SA 83/2006 "Innvandring og innvandrere i Norge" som gir en nasjonal tilnærming til de samme emner som er behandlet i denne rapporten.

Flere har bidratt til rapporten. Vebjørn Aalandslid ved seksjon for levekårsstatistikk har redigert rapporten og har sammen med Kristin Henriksen skrevet delene som omfatter levekår for ikke-vestlige innvandrere, både i kommunene og bydelene i Oslo. Ved seksjon for befolkningsstatistikk har Øyvind Rustad og Ute Karoline Amlo skrevet kapitlene om demografi i kommunene, mens Even Høydahl ved samme seksjon har skrevet om demografien i bydelene. Lars Østby, forsker ved avdeling for personstatistikk, har skrevet innledningskapitelet og kommet med verdifull hjelp gjennom hele prosessen. Utover dette har flere enkeltpersoner ved avdeling for personstatistikk bidratt med tabellkjøringer og gode råd og innspill.

Rapporten er ellers tilrettelagt av Marit Berger Gundersen.

Prosjektstøtte : Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om publikasjonen

Tittel

Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

Ansvarlig

Vebjørn Aalandslid

Serie og -nummer

Rapporter 2007/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

9788253772103

ISSN

0806-2056

Antall sider

293

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt