Rapporter 2006/33

Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i femårsperioden 1998 til 2003 (per 1.1.). Veksten eller tilbakegangen i tallet på personer blir forklart som et resultat av utviklingen i de tre demografiske komponentene flytteoverskudd/-underskudd vis-à-vis resten av Norge, flytteoverskudd/-underskudd vis-à-vis utlandet og balansen mellom antall fødte og døde. I årene 1998-2003 vokste antall ikke-vestlige og vestlige innvandrere med henholdsvis 35 og 9 prosent, mens antall personer uten innvandrerbakgrunn gikk tilbake med 1,6 prosent. Veksten i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen skrev seg fra økning i alle tre demografiske komponenter, mens tilbakegangen i antall nordmenn kom som resultat av tilbakegang i de samme tre komponentene.

Ved krysstabulering av opplysningene om bostedet i 1998 og 2003 kan vi avgjøre hvem som har flyttet mellom hvilke bydelsgrupper og hvem som har bodd fast i den samme grunnkretsen i femårsperioden. Personer uten innvandrerbakgrunn er minst tilbøyelige til å flytte, mens de vestlige innvandrerne har flyttet mest. En sterk tendens til utflytting fra indre øst til drabantbyene i ytre øst førte til at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i indre øst - til forskjell fra tidligere år - nesten ikke økte i årene 1998-2003. Økningen har i stedet skutt fart i de gamle og nye drabantbyene i ytre øst/sør. Nedgangen i antall nordmenn i den aktuelle perioden har funnet sted i de samme drabantbyområdene. Nedgangen skyldes ikke flytting innen byen, men netto utflytting til resten av Norge og til utlandet.

Ved å sammenlikne ressurssituasjonen - i form av inntekt, andel sysselsatte osv. - til personene som flyttet fra indre øst til drabantbyene, med ressurssituasjonen til personene som ble boende i indre øst i femårsperioden, kan vi ta stilling til om det er de økonomisk svakeste som har flyttet til drabantbyene eller til nabokommuner. Ifølge en utbredt oppfatning har stigende boligpriser i indre øst tvunget de økonomisk svakeste til å flytte. Empiri framlagt i rapporten synes ikke å støtte denne oppfatningen. En alternativ forklaring på utflyttingen er at leietakere eller eiere av mindre boliger i indre øst har vært tjent med å etablere seg i ytre øst i (større) eierboliger, såfremt de har hatt det nødvendige inntektsgrunnlaget til det.

Prosjektstøtte : Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Oslo kommune

Om publikasjonen

Tittel

Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2006/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom

ISBN (elektronisk)

82-537-7067-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

81

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt