Notater 2009/65

Revidering av indeks for kjønnslikestilling : bakgrunn, endringer og metode

Hvordan måle likestilling mellom kvinner og menn i kommunene?

Statistisk sentralbyrå har siden 1999 publisert likestillingsindeksen for kommuner. Fra og med 2009 har denne indeksen blitt revidert, og fått navnet Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Begrepet kjønnslikestilling er i tråd med endringen i begrepsbruken ellers i forvaltningen, og avspeiler utvikling i likestillingsdebatten i de senere år, siden likestilling også kan handle om likestilling mellom ulike grupper uavhengig av kjønn. Denne indeksen måler imidlertid kun forholdet mellom kvinner og menn, og således er begrepet kjønnslikestilling mer presist i vår sammenheng.

Revisjonen har hatt flere målsetninger:

• Vurdere de ulike indikatorene som inngår i dagens likestillingsindeks

• Vurdere nye indikatorer. Forutsetningen for nye indikatorer er at det finnes tilgjengelig registerstatistikk på kommunenivå. Indikatorene må i tillegg være av en slik art at det finnes nok personer i de minste kommunene for å kunne trekke konklusjoner. Dette begrenser hvilke indikatorer som kan inkluderes i indeksen.

• Vurdere en annen inndeling enn kvartiler i beregningen av indeksen for å få et mer findelt mål og en mer robust metodisk utregning

Indeks for kjønnslikestilling er en deskriptiv beskrivelse av grad av likhet/ulikhet mellom kvinner og menn i en kommune, langs en rekke dimensjoner som er mulig å måle med statistikk. Det er altså en årlig beskrivelse av status for likestilling i kommunene og bygger på SSBs offisielle statistikk.

Å lage en indeks for likestilling i kommunene innbærer at vi må ta en rekke valg. Disse valgene vil få ulike konsekvenser for hvor likestilt kommunene kommer ut. Det vil alltid kunne diskuteres hvilke indikatorer som bør være med og hva slags metode som skal brukes. Indeksen for kjønnslikestilling er således kun en av flere måter å måle likestilling på. Formålet er å gi en årlig beskrivelse av hvor likestilt kommunene er langs noen dimensjoner som kan måles ved hjelp av offisiell statistikk.

Dataene som presenteres i dette notatet er fra 2007. Resultater som kan leses i revidert indeks i dette notatet er således ikke identiske med resultater som publiseres med indeksen i 2009 (som bygger på data fra 2008).

Om publikasjonen

Tittel

Hvordan måle likestilling mellom kvinner og menn i kommunene?. Revidering av indeks for kjønnslikestilling : bakgrunn, endringer og metode

Ansvarlige

Agnes Aaby Hirsch, Magnar Lillegård

Serie og -nummer

Notater 2009/65

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Likestilling

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt