Familieinnvandrere på arbeidsmarkedet

Halvparten av kvinnene er i jobb

Publisert:

Fra 1990 til 2008 er antallet innvandrere i Norge nær tredoblet. Familieinnvandring har vært den viktigste innvandringsgrunnen i denne perioden. Sysselsettingen blant familieinnvandrere er klart lavere enn blant arbeidsinnvandrere. I tillegg er få kvinner i jobb sammenlignet med menn.

Dette framgår av rapporten Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting .

Flest familieinnvandrere

Tallet på innvandrere bosatt i Norge har økt fra vel 150 000 i 1990 til over 420 000 i 2008. Til sammen kom det 151 000 ikke-nordiske familieinnvandrere til landet i denne perioden. Dette er langt flere enn tallet på innvandrere som har kommet som følge av flukt (92 000), arbeid (91 000) og utdanning (40 000). Familieinnvandring kan deles i to grupper: familiegjenforening og familieetablering. Den sterke økningen i tallet på gjenforeninger de siste årene henger sammen med veksten i tallet på arbeidsinnvandrere, særlig fra EØS-området.

Litt over halvparten av familieinnvandrerne er sysselsatt

Andelen sysselsatte er betydelig lavere blant familieinnvandrere enn blant arbeidsinnvandrere, 57 mot 81 prosent. Dette henger sammen med at mange familieinnvandrere er kvinner - to av tre - og at deres grunn til å komme til Norge i første omgang er for å gjenforenes med familie eller etablere familie her i landet. Sysselsettingen blant familieinnvandrere øker imidlertid med økende botid.

Familieinnvandring, etter type og innvandringsår. 1990-2008. Antall

Sysselsatte, etter innvandrerkategori, innvandringsgrunn og kjønn. 15-74 år. 4.kvartal 2008. Absolutte tall og i prosent
 
  Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
 
Hele befolkningen 2 525 000 1 334 441 1 190 559 72 75 69
Innvandrere i alt  241 036  134 964  106 072 64 69 59
Ikke-nordiske innvandrere (innvandret 1990-2008)  155 771 88 333 67 438 63 69 56
Arbeidsinnvandrere 53 786 42 535 11 251 81 81 84
Familieinnvandrere 56 483 19 225 37 258 57 65 53
Flyktninger 36 473 23 351 13 122 55 60 49
Utdanning 9 029 3 222 5 807 55 59 53
 
Kilde:  Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Færre kvinner i arbeid

Det er store kjønnsforskjeller knyttet til arbeidsdeltakelse blant familieinnvandrere. Høyest deltakelse har menn som innvandrer for å etablere familie med en norskfødt med innvandrerforeldre. I denne gruppen er 81 prosent sysselsatte. Kvinnene som innvandrer av samme grunn, har derimot lavest yrkesdeltakelse, med 38 prosent sysselsatte.

Kvinner som etablerer seg med menn uten innvandrerbakgrunn, er i stor grad sysselsatt (67 prosent). Sysselsettingen blant kvinner som gjenforenes med menn med flyktningbakgrunn er derimot svært lav (38 prosent). Også for dem som er familiegjenforente med en innvandrer som ikke er flyktning, er sysselsettingen lav (50 prosent).

Blant alle familieinnvandrere er 65 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene sysselsatt.

Sysselsatte blant familieinnvandrere etter kjønn og detaljert innvandringsgrunn. 15-74 år. 4. kvartal 2008. Absolutte tall og i prosent
 
  Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
 
Familieinnvandrere i alt 56 483 19 225 37 258 57 65 53
             
Gjenforening, referanseperson er innvandrer ikke flyktning 14 956 5 331 9 625 52 57 50
Gjenforening, referanseperson er flyktning 6 578 2 792 3 786 42 48 38
Familieetablering, referanseperson har ikke innvandrerbakgrunn 22 093 6 373 15 720 69 76 67
Familieetablering, referanseperson er innvandrer 11 694 3 892 7 802 55 75 48
Familieetablering, referanseperson er barn av to innvandrere 1 162  837  325 61 81 38
 
Kilde:  Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Mindre sjanse for å være i jobb

Kvinnene som innvandrer for å etablere familie med en person uten innvandrerbakgrunn, har nesten dobbelt så stor sjanse for å være sysselsatt sammenliknet med kvinner som er familiegjenforent med en flyktning. Den sistnevnte gruppen har også lavere sannsynlighet for å være i jobb enn kvinner som har innvandret for å etablere familie med en norskfødt med innvandrerforeldre, eller som er kommet for å gjenforenes med en innvandrer som ikke er flyktning. Disse forskjellene opprettholdes når vi kontrollerer for alder, botid og landbakgrunn. Botid påvirker sterkt jobbsannsynligheten for kvinner, men ikke i like stor grad for menn. Dette henger sammen med at de fleste menn har høy sysselsetting rett etter innvandring, sammenlignet med kvinner.

Landbakgrunn har mye å si

Hvilket land innvandrere kommer fra, har mye å si for sjansene for å være i jobb. Familieinnvandrede kvinner med afrikansk bakgrunn, utenom somalisk, har mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å være i jobb sammenliknet med familieinnvandrede somaliske kvinner. Også kvinner fra Pakistan har større sjanser for å være i jobb enn den sistnevnte gruppen. Sjansen for at en familieinnvandret kvinne fra Tyskland, Polen, Thailand, Filippinene og Russland er sysselsatt, er mellom fem og ti ganger så stor som for en somalisk kvinne.

Kontakt