Sosiale og økonomiske studier 081

Bedre sent enn aldri?

Giftermål og barn

Denne boken gir en populærframstilling av resultatene fra Familie- og yrkesundersøkelsen 1988.

I 1977 fikk vi den første større landsomfattende intervjuundersøkelse om fruktbarhet og familiedanning, FruktbarhetsundersOkelsen. Et vidtspennende internasjonalt forskningsprosjekt, World Fertility Survey, var den umiddelbare foranledningen til undersøkelsen.

Når Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Statistisk sentralbyrå midt på 1970-tallet fant å kunne satse betydelige ressurser pa en slik undersøkelse, veide nok nasjonale interesser vel sd tungt som muligheter for internasjonale sammenlikninger. Gjennom krigsårene og i hele etterkrigstiden fram til midten av 1960-årene var fruktbarhetsutviklingen her i landet preget av oppgang ispedd mer stabile perioder.

I alle disse årene var det, med unntak av noen kraftige svingninger i de første etterkrigsårene, ingen langvarig nedgang verken i det årlige antall fødte eller i samlet fruktbarhetstall l. I 1965 begynte imidlertid samlet fruktbarhetstall å gå ned, og fem år senere falt også årlig antall fOdte.

Om publikasjonen

Tittel

Giftermål og barn. Bedre sent enn aldri?

Ansvarlige

Svein Blom, Lars Østby, Turid Noack

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 081

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Heidi Aspli

Emne

Barn, familier og husholdninger

ISBN (trykt)

82-537-3808-0

ISSN

1890-3479

Antall sider

167

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt