Rapporter 2014/04

Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

Rapporten gir en oppdatert oversikt over hva vi vet om demografien hos innvandrerne i Norge og deres barn i dag, med vekt på analyser av utviklingen i fruktbarheten.

Fruktbarheten hos innvandrerkvinner i Norge har gått ned de siste årene, og var på 2,1 barn per kvinne i 2012. Et hovedtrekk er at fruktbarheten synker i takt med hvor lenge kvinnene har bodd i Norge. Samtidig får også nyankomne innvandrerkvinner færre barn enn de nyankomne fikk før.

Norge har hatt en kraftig vekst i innvandringen de siste ti årene, fra 40 000 innvandringer i 2002 til nærmere 80 000 i 2012. Antall innvandrere som bor i Norge er mer enn doblet siden 2004. Nå utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen.

En av fire nyfødte har innvandrermor

Veksten i antall innvandrere, kombinert med at de fleste innvandrerkvinnene er i aldre der det er vanlig å få barn, forklarer hvorfor stadig flere av barna som fødes i Norge har en mor som er innvandrer. I 2012 hadde 23 prosent av de nyfødte – altså nesten én av fire babyer – en mor som var innvandrer. For 15 år siden gjaldt dette færre enn hvert tiende barn.

Nedgang i fruktbarheten hos innvandrerkvinner under ett

Økningen har imidlertid skjedd på tross av, og ikke på grunn av, utviklingen i fruktbarhet hos innvandrerkvinnene. Innvandrerkvinnenes fruktbarhet – altså gjennomsnittlig barnetall per kvinne – har gått ned de siste tiårene, fra 2,6 i 2000 til 2,1 i 2012. For alle kvinner i Norge samlet, var fruktbarheten på 1,85 barn per kvinne i 2012.

Økt fruktbarhet hos østeuropeiske kvinner – lavere blant kvinner fra ikke-europeiske land

Én mulig forklaring på nedgangen i fruktbarhet kan være at sammensetningen av innvandrerne i Norge er endret etter EU-utvidelsen østover i 2004. Men analysene viser at fruktbarheten blant kvinner fra det østlige EU har økt betydelig det siste tiåret, og nå er på 2,0 barn per kvinne – altså nesten på nivå med fruktbarheten blant innvandrerkvinner sett under ett.

En antakelig viktigere forklaring finnes hos innvandrerkvinnene fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og til dels Europa utenom EU. Disse kvinnene har fått vesentlig lavere fruktbarhet de siste tiårene. Særlig blant innvandrerkvinnene med bakgrunn fra Asia har nedgangen vært stor, med nesten ett barn færre per kvinne.

Om publikasjonen

Tittel

Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

Ansvarlig

Marianne Tønnessen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Befolkning, Flytting, Fødte og døde, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8854-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8853-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt