Økonomiske analyser, 6/2005

Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge

Publisert:

Stadig senere førstefødsler har vært et tydelig trekk ved fruktbarhetsutviklingen i Europa og andre deler av verden de siste tiårene. Samtidig har ulikhetene i fødealder mellom angloamerikanske og europeiske land økt. I denne artikkelen studerer vi slike forskjeller i mer detalj ved å sammenligne alder ved første fødsel etter utdanningsnivå blant kvinner som er født på 1950- og 1960-tallet i Norge, Frankrike og Storbritannia. Resultatene viser at i Storbritannia var utviklingen mot stadig senere barnefødsler begrenset til kvinner som hadde utdanning på videregående skole nivå og høyere. I Norge og Frankrike derimot var utsettelsen mer generell og omfattet kvinner på alle utdanningsnivåer. For Norge og Frankrike har det også vært en økning i kvinners utdanningsnivå, slik at det ble flere i de gruppene som kjennetegnes ved senere barnefødsler.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt