Fødealderen går opp, og fruktbarheten går ned

Publisert:

Endret:

I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn.

  • Tallene er hentet fra
  • Fødte

Kvinner i alderen 30-34 år er mest fruktbare, fulgt av aldersgruppen 25-29 år. Sammenlignet med 2015 økte fruktbarheten noe for kvinner i alderen 30-34 år, mens den gikk ned i de andre aldersgruppene.

Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,54, og følger den samme utviklingen som for kvinner. I 2009 var SFT for menn 1,77.

Fødealderen øker

Stadig flere mødre utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var i fjor 29,0 år. Dersom vi går 30 år tilbake var gjennomsnittsalderen ved første fødsel om lag 25 år. For fedre var gjennomsnittsalderen 31,5 år ved første fødsel. Gjennomsnittlig fødealder for alle fødsler er også økende, og var 30,8 år for kvinner og 33,7 år for menn i 2016.

Figur 1

Figur 1. Levendefødte

Høyest fruktbarhet i Rogaland

I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2016 var samlet fruktbarhetstall 1,87. Lavest var fruktbarheten i Buskerud, med et fruktbarhetstall på 1,58. Buskerud hadde også den største nedgangen i fruktbarheten sammenlignet med 2015.

Figur 2

Figur 2. Samlet fruktbarhetstall

Det var bare i Telemark og Aust-Agder at fruktbarheten økte i 2016. Telemark hadde en stor nedgang i fruktbarheten i 2015, men samlet fruktbarhetstall økte igjen fra 1,59 i 2015 til 1,79 barn per kvinne i 2016.

Flest barn født av samboende

De siste fire årene har flest barn blitt født av samboende foreldre. I 2016 ble 26 500 barn født av foreldre som levde i samboerskap, 24 900 ble født av gifte foreldre og 7 400 ble født av enslige mødre. Andelen barn født av foreldre som lever som samboere, var høyest i Nord-Trøndelag, mens Vest-Agder hadde den største andelen barn født av gifte. Finnmark hadde høyest andel barn født av enslige mødre.

Færre tvilling- og trillingfødsler

Det var en nedgang i antall flerfødsler i 2016. Av 58 100 fødsler var 918 tvillingfødsler og fire trillingfødsler. Dette tilsvarer 15,9 flerfødsler per 1000 fødsler, og er den laveste andelen flerfødsler på 20 år.

Svak økning i antall dødfødte

183 barn ble registrert som dødfødt i 2016 som tilsvarer 3,1 dødfødte per 1 000 fødte. Dette er 21 flere dødfødte enn i 2015, men færre enn i 2014.

Figur 3

Figur 3. Dødfødte per 1 000 fødte